Sociologi GR (A), Norrland: Kritiska perspektiv på plats och makt, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Sociologi GR (A), Norrland: Kritiska perspektiv på plats och makt, 7,5 hp

Sociology BA (A), Norrland: Critical Perspectives on Place and Power, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO116G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Norrland: Kritiska perspektiv på plats och makt
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2020-11-05
 • Fastställd: 2021-02-03
 • Senast ändrad: 2021-02-03
 • Giltig fr.o.m: 2021-05-15

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten ökad kunskap om relationen mellan makt, identitet och plats inom norra Sverige. Perspektiv på koloniala, politiska, ekonomiska och sociala processer behandlas och diskuteras i relation till teorier om centrum/periferi, makt och postkolonialism.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenter visa förmåga att
- med utgångspunkt i en norrländsk och samisk kontext redogöra för koloniala,
politiska, ekonomska och sociala processer
- redogöra för hur identitesskapande relaterar till politiska och sociala processer
- beskriva hur teorier om centrum/periferi, makt och postkolonialism kan
användas för att förstå maktprocesser inom norra Sverige

Innehåll

Med utgångspunkt i teorier om centrum/periferi, fokuserar kursen på processer av intern kolonialisering och exploatering av Saepmie och Norrland samt dess konsekvenser i ett historiskt och nutida perspektiv. Detta synliggörs och diskuteras med en fot i akademin och en i civilsamhället genom en blandning av akademiska föreläsningar och inbjudna aktivister.

Kursen består av fyra teman:

1. Kolonialisering av Saepmie och Norrland
Med avstamp i kolonialiseringen av Saepmie och Norrland fokuserar denna del av kursen på politiska rörelser och sociala processer som lett oss till dagens situation med såväl interna motsättningar och konflikter inom Norrland, som mellan Norrland – Saepmie och Norrland/Saepmie – Svenska staten.

2. Centrum-periferi/periferaliseringsprocesser
Denna del är en mer djupgående genomgång av teorier om centrum och periferi, periferaliseringsprocesser, avkolonialisering och ursprungsfolksperspektiv.

3. Nedmontering av samhällsservice och välfärd i Norrland
Denna del fokuserar på dagens politiska och sociala situation. Frågor om hur regionen och olika grupper påverkas av den politiska och ekonomiska omstruktureringen av det svenska välfärdssystemet lyfts och diskuteras från ett feministiskt perspektiv.

4. Identitetsskapande och plats
Kursens avslutande del fokuserar på hur konstruktionen av plats påverkar identitetsskapande gällande exempelvis genus, sexualitet, ras/etnicitet och klass.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på halvfart. Distanskurser ges med distansoberoende teknik. Studenten behöver tillgång till dator med internetuppkoppling. Undervisningen innehåller föreläsningar och seminarium/diskussioner i digitala forum.

Examination

1000: Tema 1, Inlämningsuppgift, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Deltagande i diskussionsforum

2000: Tema 2, Inlämningsuppgift, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Deltagande i diskussionsforum

3000: Tema 3, Inlämningsuppgift, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Deltagande i diskussionsforum

4000: Tema 4, Inlämningsuppgift, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Deltagande i diskussionsforum

5000: PM, 5,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Fördjupande inlämningsuppgift

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
Generella betygskriterier se: https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/Utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva3/Utbilda/

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Sociologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Eriksson, M.
 • Titel: (Re)producing a periphery. Popular representations of the Swedish north.
 • Upplaga: 2010
 • Förlag: GERUM
 • Kommentar: Urval/Akademisk avhanling
 • Författare: Hunt, S. & Holmes, C.
 • Artikeltitel: Everyday Decolonizing: Living a Decolonizing Queer Politics
 • Tidskrift: Journal of Lesbian Studies
 • År/Volym/nr/sidor: 2015/19/2/154-172
 • Författare/red: Labba, E. A.
 • Titel: Herrarna satte oss hit: om tvångsförflyttningarna i Sverige.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Norstedts
 • Författare/red: Lantto, P.
 • Titel: Tiden börjar på nytt: en analys av samernas etnopolitiska mobilisering i Sverige 1900-1950
 • Upplaga: 2000
 • Förlag: Grafikerna
 • Kommentar: Urval/Akademisk avhandling
 • Författare: Larsson, E.
 • Artikeltitel: Doing distance: expectant parents' experiences of risk following a maternity ward closure
 • Tidskrift: Rural Society
 • År/Volym/nr/sidor: 2020/ 29/1/ 16-29
 • Författare: Liliequist, E., Olovsdotter Lööv, A & Wimark, T.
 • Artikeltitel: Ett forskarsamtal om queer och *bygd
 • Tidskrift: Lambda Nordica
 • År/Volym/nr/sidor: 2019/ 24/1/11-18
 • Författare/red: Ridzén, L.
 • Titel: Intersectional perspectives on northern Swedish rural men's working life narratives
 • Upplaga: 2021
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: Del av antologi
 • Författare/red: Tidholm, P.
 • Titel: Norrland: essäer & reportage
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Teg Publishing
 • Kommentar: Urval
 • Författare/red: Vallström, V.
 • Titel: När verkligheten inte stämmer med kartan : lokala förutsättningar för hållbar utveckling
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Nordic Academic Press
 • Kommentar: Urval
 • Författare/red: Öhman, A. & Nilsson, B.
 • Titel: Brännpunkt Norrland. Perspektiv på en region i förändring
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur (Serie Akademi).
 • Kommentar: Urval
Artiklar kan tillkomma och tillhandahålls då av läraren.

Sidan uppdaterades 2021-02-02