Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Sociologi GR (A), Organisering av friska arbetsplatser, 7,5 hp

Sociology Ba (A), Organization of Healthy Workplaces, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO077G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Organisering av friska arbetsplatser
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2016-09-12
Fastställd: 2017-05-05
Senast ändrad: 2017-05-05
Giltig fr.o.m: 2017-08-20

Syfte

Kursens mål är att ge en introduktion till teorier om organisationer och psykosocial arbetsmiljö i syfte att förbättra kursdeltagares förmåga att möjliggöra friska arbetsplatser genom att analysera arbetsmiljö ur ett organisatoriskt perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren visa förmåga att:
- Beskriva och jämföra olika organisationsteorier
- Redogöra för teorier om psykosocial arbetsmiljö och dess betydelse för (o)hälsa
- Analysera hur det är möjligt att främja medarbetares psykosociala arbetsmiljö ur ett organisatoriskt perspektiv.

Innehåll

Arbetsmiljö uppstår i mötet mellan organisation och individ och är en central del av en organisations verksamhet. Med begreppet frisk arbetsplats avses en organisation med en arbetsmiljö som främjar hälsa för individer och är effektiv för verksamheten. Förbättringsstrategier för skapandet av en frisk arbetsplats förutsätter en teoretisk förståelse för hur strukturer och processer i organisationer är relaterade till psykosocial arbetsmiljö. Kursen ger en grundläggande introduktion till teorier om organisationer och individers psykosociala arbetsmiljö och hälsa. Avsikten är att utveckla kursdeltagarens förmåga att analysera organisationer i relation till psykosocial arbetsmiljö i syfte att möjliggöra skapandet av en frisk arbetsplats. Kursen ger även en presentation av forskningsrön kring hur organisering och individers arbetsmiljö och hälsa är relaterade till varandra.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång genom skriftliga inlämningsuppgifter. Obligatoriska moment kan förekomma.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Arbetsmiljöverket
Titel: Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Arbetsmiljöverket

Författare/red: Eklöf, Mats
Titel: Psykosocial arbetsmiljö: begrepp, bedömning och utveckling
Upplaga: Senaste upplaga
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: P-O Börnfelt
Titel: Arbetsorganisation i praktiken. En kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Sjöstedt Landén, Angelika, Olofsdotter, Gunilla & Bolin, Malin
Titel: Sprickor, öppningar och krackeleringar – Nya perspektiv på arbetsmiljö
Upplaga: 2015
Förlag: Forum for Gender Studies, Mid Sweden University, Working papers no 8
Kommentar: Valda delar

Författare/red: SOU
Titel: Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet.
Upplaga: 2014
Förlag: Statens Offentliga Utredningar, 2014:30
Kommentar: Valda delar

Författare/red: Strannegård, Lars & Eriksson-Zetterquist, Ulla
Titel: Organisering
Upplaga: Senaste upplaga
Förlag: Liber

Artiklar kan tillkomma och/eller bytas ut enligt lärares anvisning.

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Sociologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå.