Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Sociologi GR (A), Populärkultur, 7,5 hp

Sociology Ba (A), Popular Culture, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO054G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Populärkultur
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2007-09-28
Fastställd: 2009-10-07
Senast ändrad: 2013-07-04
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursen avser att ge förståelse för och kunskap om hur sociologiska teorier kan användas för att tolka och förstå populärkulturella fenomen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

- redovisa och jämföra sociologiska teorier med koppling till populärkultur

- diskutera och analysera populärkultur utifrån sociologiska begrepp.

Innehåll

Kursen går ut på att med hjälp av sociologiska teorier analysera populärkultur, såsom film, litteratur och tv-serier, för att skapa en djupare förståelse för kulturyttringar i det samhälle vi lever i samt hur dessa yttringar speglar och präglar våra sociala liv. Särskilt fokus läggs på begrepp som klass, kön, etnicitet, makt och identitet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning ges via datorbaserat konferensprogram. Kursen ges på distans och kräver tillgång till dator med Internetuppkoppling.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga eller muntliga tentamina. Minst en av dessa genomförs enskilt.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Benjamin, Walter, Konstverket i reproduktionsåldern, http://www.marxists.org/svenska/benjamin/1936/konstverket.htm, 1936

Early, Frances H, Staking Her Claim: Buffy the Vampire Slayer as Transgressive Woman Warrior, The Journal of Popular Culture, 2001, vol. 35, iss: 3

Fuchs, Christian, The Political Economy of Privacy on Facebook, Television New Media, 2012, vol. 13, no. 2

Ganetz, Hillevi., Gavanas, Anna., Huss, Hasse., Werner, Anna, Rundgång: genus och populärmusik, Stockholm, Makadam förlag, 2009

Hall, Stuart, Cultural studies: two paradigms, Media Culture and Society, 1980, 2, 57

Lindgren, Simon, Populärkultur: teorier, metoder och analyser, Malmö, Liber, 2005

McLeod, Kembrew,, Authenticity Within Hip-Hop and Other Cultures Threatened with Assimilation, Journal of Communication, 1999

Rivke, Jaffe, Talkin’ ’bout the Ghetto: Popular Culture and Urban Imaginaries of Immobility, International Journal of Urban and Regional Research, 2012

Skeggs, Bev., Thumin, Nancy., Wood, Helen., Oh goodness, I am watching reality TV’: How methods make class in audience research, European Journal of Cultural Studies, 2008, vol. 11 iss. 5

Storey, John, Cultural theory and popular culture: an introduction, New York, Pearson Education, 2009

Övrig information

Breddkurs. Kursen kan tillgodoräknas i examen men inte ersätta annan kurs inom huvudämnet sociologi.

Tentamen enligt denna kursplan kan ske senast ett läsår efter registrering på kursen. Den som inte är klar med kursen bör ta kontakt med ämnets studierektor.