Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp

Sociology Ba (A), Sociology of Risk and Crisis, 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO051G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Risker och kriser i samhället
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 40%
Naturvetenskap 30%
Vård 30%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Fastställd: 2009-10-31
Senast ändrad: 2013-09-27
Giltig fr.o.m: 2014-01-15

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att:
- introducera sociologiska begrepp, teorier och metoder
- ge studenten sociologiska verktyg att analysera och problematisera sociala
fenomen och situationer
- ge studenten möjlighet att tillämpa dessa kunskaper på risker och kriser.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att
för delkurs 1, Sociologisk introduktion,
- beskriva sociologiämnets kunskapsområde, uppkomst och utveckling
- redogöra för ämnets centrala teoririktningar och begrepp
- identifiera och kritiskt diskutera samhällsfenomen och -förändringar med hjälp
av sociologiska begrepp och teorier.

för delkurs 2, Sociologisk metod,
- skriftligt rapportera analyser av ett kvantitativt datamaterial
- beskriva och analysera sociala fenomen med hjälp av tillämpliga grundläggande
statistiska metoder
- identifiera och jämföra vetenskapsteoretiska utgångspunkter.

för delkurs 3, Samhälle och risk,
- beskriva den historiskt samhälleliga betydelsen av risk och ge exempel på
samhällsområden där risk spelat en viktig roll
- redogöra för moderna sociologiska teorier och teoririktningar om risker och kriser
- förklara och diskutera riskers och krisers betydelse för samhället och dess invånare.

för delkurs 4, Grupp, individ och risk,
- beskriva socialpsykologi som ämne samt redogöra för socialpsykologiska teorier
och teoribildning
- exemplifiera och förklara hur socialpsykologisk teori kan tillämpas på risk- och
krisfrågor
- identifiera risk- och krisområden där socialpsykologisk teori kan bidra till ökad
förståelse.

Innehåll

Delkurs 1. Sociologisk introduktion. 7,5 högskolepoäng
Delkursen introducerar sociologi som ämne. Centrala begrepp, teoririktningar och ämnesomfattning behandlas. Därtill introduceras samhällsvetenskaplig riskforskning samt vetenskapligt kritiskt tänkande.

Delkurs 2. Sociologisk metod, 7,5 högskolepoäng (kvantitativ)
Delkursen beskriver forskningsprocessen med tonvikt på problemformulering, hypotesprövning, urval, insamling, behandling och analys av data. Dessutom introduceras olika vetenskapsteoretiska problem inom olika vetenskapstraditioner. Innehållet kretsar kring:
- forskningsprocessens olika delar
- vetenskapsteori
- kvalitativ och kvantitativ metod
- grundläggande statistik
- skriftlig rapportering av statistiska analyser

Delkurs 3. Samhälle och risk. 7,5 högskolepoäng
Utifrån sociologiska perspektiv och teorier behandlas riskers och krisers betydelse för samhället och dess invånare. Kursen innehåller en genomgång av den samhälleliga betydelsen av risk genom historien och i det moderna samhället.

Delkurs 4. Grupp, individ och risk. 7,5 högskolepoäng
Delkursen introducerar socialpsykologisk teori och belyser den sociologiska relevansen hos olika socialpsykologiska perspektiv. Utifrån dessa perspektiv diskuteras hur människor reagerar på, upplever och resonerar om risker som en del av deras vardag. Särskilt fokuseras hur förutsättningar, behov och sårbarheter för olika individer och grupper påverkar hur man uppfattar, hanterar och lever med risker.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs på campus med stöd av kurshemsida och tillhörande verktyg. Undervisningsformerna kan variera och består i huvudsak av föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång genom individuella skrivningar och muntliga tentamen och skriftliga framställningar individuellt eller i grupp. Obligatoriska moment förekommer.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Abercrombie, Nicholas
Titel: Introduktion till sociologi
Upplaga: 2006
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Hultén, Pernilla, Hultman, Jens & Eriksson, Lars Torsten
Titel: Kritiskt tänkande
Upplaga: 2007
Förlag: Liber

Författare/red: Olofsson, Anna & Öhman, Susanna (red.)
Titel: Risker i det moderna samhället. Samhällsvetenskapliga perspektiv.
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Ritzer, Georg
Titel: Sociologisk teori
Upplaga: 2009 (Valda delar)
Förlag: Liber

Moment 2

Författare/red: Bryman, Alan
Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf & Stjärnhagen, Ola
Titel: Statistisk verktygslåda
Upplaga: Senaste upplaga
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Thurén, Torsten
Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
Upplaga: Senaste upplaga
Förlag: Liber

Moment 3

Författare/red: Beck, Ulrich
Titel: Risksamhället: på väg mot en annan modernitet
Upplaga: 2000
Förlag: Daidalos

Författare/red: Bernstein, Peter L.
Titel: Against the Gods. The remarkable Story of Risk.
Upplaga: 1998
Förlag: Wiley

Författare/red: Douglas, Mary & Wildavsky, Aaron
Titel: Risk and culture : an essay on the selection of technological and environmental dangers
Upplaga: 1982
Förlag: Univ. of California Press, cop

Författare/red: Giddens, Anthony
Titel: Modernitetens följder
Upplaga: 1996
Förlag: Studentlitteratur

Moment 4

Författare/red: Asplund, Johan
Titel: Om hälsningsceremonier, mikromakt och asocial pratsamhet
Upplaga: 1987
Förlag: Korpen

Författare/red: Augustsson, Gunnar
Titel: Socialpsykologins ansikten
Upplaga: 2005
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Slovic, Paul
Titel: Perception of Risk
Upplaga: 2000 (Valda delar)
Förlag: Earthscan Publications

Författare/red: Tulloch, John & Lupton Deborah
Titel: Risk and Everyday life
Upplaga: 2003
Förlag: Sage

Till samtliga delkurser kan artiklar tillkomma och bytas ut enligt lärares anvisningar.

Övrig information

Examination enligt denna kursplan kan ske senast ett läsår efter registrering på kursen. Den som inte är klar med kursen bör ta kontakt med ämnets studierektor.