Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp

Sociology BA (A), Sociology of Risk and Crisis, 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO103G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Risker och kriser i samhället
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 40%, Naturvetenskap 30%, Vård 30%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-05
 • Fastställd: 2020-02-17
 • Senast ändrad: 2022-03-01
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-16

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att:
- introducera sociologiska begrepp, teorier och metoder
- ge studenten sociologiska verktyg att analysera och problematisera sociala
fenomen och situationer
- ge studenten möjlighet att tillämpa dessa kunskaper på risker och kriser.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att
för moment 1, Sociologisk introduktion,
- beskriva sociologiämnets kunskapsområde, uppkomst och utveckling
- redogöra för ämnets centrala teoririktningar och begrepp
- identifiera och kritiskt diskutera samhällsfenomen och -förändringar med hjälp
av sociologiska begrepp och teorier.

för moment 2, Sociologisk metod,
- identifiera och jämföra vetenskapsteoretiska utgångspunkter.
- ge exempel på kvalitativa och kvantitativa metoder användbara inom sociologisk
forskning
- bearbeta kvalitativa och kvantitativa datamaterial

för moment 3, Samhälle och risk,
- beskriva den historiskt samhälleliga betydelsen av risk samt riskbegreppets
utveckling och ge exempel på samhällsområden där risk spelat en viktig roll
- redogöra för moderna sociologiska teorier och teoririktningar om risker
- förklara och diskutera hur aktuella risker kan förstås utifrån moderna
sociologiska riskteorier

för moment 4, Grupp, individ och risk,
- beskriva socialpsykologiska teorier samt redogöra för teoribildningar kring
individ, vardag och riskuppfattningar
- exemplifiera och förklara hur socialpsykologisk teori kan tillämpas på risk- och
krisfrågor
- förklara och diskutera skillnader i hur människor uppfattar, hanterar och lever
med risker.

Innehåll

Moment 1. Sociologisk introduktion. 7,5 högskolepoäng
Momentet introducerar sociologi som ämne. Centrala begrepp, teoririktningar och ämnesomfattning behandlas. Därtill introduceras samhällsvetenskaplig riskforskning.

Moment 2. Sociologisk metod, 7,5 högskolepoäng
Momentet introducerar olika vetenskapsteoretiska förhållningssätt inom olika vetenskapstraditioner. Därtill beskrivs forskningsprocessens olika steg.
Innehållet kretsar kring:
- forskningsstrategier och metoder inom samhällsvetenskapliga traditioner
- vetenskapsteori
- kvantitativ metod och grundläggande statistik
- kvalitativ metod och övningar i att analysera kvalitativa datamaterial.

Moment 3. Samhälle och risk. 7,5 högskolepoäng
Utifrån sociologiska perspektiv och teorier behandlas riskers betydelse för samhället och dess invånare. Momentet innehåller en genomgång av den samhälleliga betydelsen av risk genom historien och i det moderna samhället.

Moment 4. Grupp, individ och risk. 7,5 högskolepoäng
Momentet introducerar socialpsykologisk teori och individorienterade perspektiv på risk. Utifrån dessa perspektiv diskuteras hur människor reagerar på, upplever och resonerar om risker som en del av deras vardag. Särskilt fokuseras på hur förutsättningar, behov och sårbarheter för olika individer och grupper påverkar hur man uppfattar, hanterar och lever med risker.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs på campus med stöd av kurshemsida och tillhörande verktyg. Undervisningsformerna kan variera och består i huvudsak av föreläsningar, seminarier och laborationer. Obligatoriska sammankomster förekommer.

Examination

1100: Sociologisk introduktion, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2100: Sociologisk metod, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

3100: Samhälle och risk, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

4100: Grupp, individ och risk, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker löpande under kursens gång genom skriftliga uppgifter och seminarier. Obligatoriska sammankomster förekommer.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med SO051G, Sociologi GR (A), Risker och kriser i samhället, 30 hp.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Giddens, Anthony & Sutton, Phillip
 • Titel: Sociologi
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Hedenius, Anna, Björk, Sofia & Gréen, Shmulyar
 • Titel: Feministiskt tänkande och sociologi
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Olofsson, Anna & Öhman, Susanna (red.)
 • Titel: Risker i det moderna samhället. Samhällsvetenskapliga perspektiv.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar
Moment 2
 • Författare/red: Ahrne, Göran & Svensson, Peter
 • Titel: Handbok i kvalitativa metoder
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Barmark, Mimmi & Djurfeldt, Göran
 • Titel: Statistisk verktygslåda 0 - att förstå och förändra världen med siffror
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Bryman, Alan
 • Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Thurén, Torsten
 • Titel: Vetenskapsteori för nybörjare
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
Moment 3
 • Författare/red: Beck, Ulrich
 • Titel: Risksamhället: på väg mot en annan modernitet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Daidalos
 • Författare/red: Douglas, Mary & Wildavsky, Aaron
 • Titel: Risk and culture : an essay on the selection of technological and environmental dangers
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Univ. of California Press, cop
 • Författare/red: Giddens, Anthony
 • Titel: Modernitetens följder
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Lupton, Deborah
 • Titel: Risk
 • Upplaga: senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: Valda delar
Moment 4
 • Författare: Finucane, Melissa., Slovic, Paul., Mertz, C.K., Flynn, James & Satterfield, Theresa A.
 • Artikeltitel: Gender, race, and perceived risk: The 'white male' effect
 • Tidskrift: Health, Risk & Society
 • År/Volym/nr/sidor: 2000/2/2/159-172
 • Författare/red: Johansson, Thomas & Lalander, Philip
 • Titel: Vardagslivets socialpsykologi
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare: Lupton, Deborah
 • Artikeltitel: Risk and emotion: towards an alternative theoretical perspective
 • Tidskrift: Health, Risk & Society
 • År/Volym/nr/sidor: 2013/15/8/634-647
 • Författare: Olofsson, Anna & Rashid, Saman
 • Artikeltitel: The white (male) effect and risk perception: can equality make a difference?
 • Tidskrift: Risk Analysis
 • År/Volym/nr/sidor: 2011/31/6/1016-1032
 • Författare/red: Olofsson, Anna & Öhman, Susanna (red.)
 • Titel: Risker i det moderna samhället. Samhällsvetenskapliga perspektiv.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Valda delar
 • Författare: Slovic, Paul
 • Artikeltitel: Perception of Risk
 • Tidskrift: Science
 • År/Volym/nr/sidor: 1087/236/4799/280-285
 • Författare/red: Tulloch, John & Lupton Deborah
 • Titel: Risk and Everyday life
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage

Referenslitteratur

Moment 2
 • Författare/red: Kristina Schött, Stina Hållsten, Bodil Moberg, Hans Strand
 • Titel: Studenternas skrivhandbok
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
Moment 3
 • Författare/red: Kristina Schött, Stina Hållsten, Bodil Moberg, Hans Strand
 • Titel: Studenternas skrivhandbok
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber

Sidan uppdaterades 2022-03-01