Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Sociologi GR (A), Samtida kritisk teori, 7,5 hp

Sociology BA (A), Contemporary Critical Theory, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO086G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Samtida kritisk teori
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2019-01-24
Fastställd: 2019-02-06
Senast ändrad: 2019-02-06
Giltig fr.o.m: 2019-05-20

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en orientering i samtida kritisk teori som den utvecklats kopplad till Marx ekonomikritik.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att
- beskriva grunddragen i den kritiska teorin om moderna ekonomiska förhållanden,
- beskriva hur dessa förhållanden inbegriper subjektiviteter, det vill säga, hur kapitalet präglar människors förståelser och kulturella praktiker, samt
- beskriva hur dessa förhållanden i kapitalistiska samhällen samverkar med abstraktioner som ras och kön.

Innehåll

Kursen behandlar samtida kritisk teori som den har utvecklats under senare årtionden i ljuset av nyläsningar av Marx’ ekonomikritik och teoriutveckling inom angränsande post-koloniala och feministiska forskningsfält. Fokus ligger på hur teorin om värdeformer kan användas i kvalitativ, tolkande forskning. Ett centralt tema är det intersektionella samspelet mellan abstraktionerna värde, ras och kön. Ett annat centralt tema är hur förståelser och identiteter är uppbundna med kapitalistiska ekonomiers grundläggande funktionssätt.
Kursen består av tre block:
1. Värdekritik: grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin
2. Värde och subjektivitet: kapitalets fenomenologi
3. Intersektionell kritik av reella abstraktioner: värde, ras och kön
Kursens första block behandlar grunddragen i den kritiska teorins förståelse av moderna ekonomiska relationer. Det andra blocket behandlar hur dessa relationer innehåller vissa subjektiviteter, det vill säga, den fenomenologiska sidan av värdekritiken. Under block tre behandlas samspelet mellan och samkonstituerandet av värde, ras och kön.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på halvfart. Distanskurser ges med distansoberoende teknik. Studenten behöver tillgång till dator med Internetuppkoppling. Undervisningen innehåller föreläsningar till varje text som läses under kursen.

Examination

Examination sker löpande genom individuella skriftliga uppgifter.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare: Bhandar, Brenna
Artikeltitel: Property, law, and race: modes of abstraction
Tidskrift: 2014/4/1/203-218
År/Volym/nr/sidor: UC Irvine Law Review
Webbadress: Tillgänglig på: https://scholarship.law.uci.edu/ucilr/vol4/iss1/10

Författare/red: Pepperell, Nicole
Titel: Disassembling Capital
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: RMIT Press
Webbadress: Tillgänglig på: https://rtheory.files.wordpress.com/2011/06/disassembling-capital-n-pepperell.pdf

Författare/red: Postone, Moishe
Titel: Time, labor, and social domination
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Cambridge University Press

Författare/red: Ramsay, Anders
Titel: "Frankfurtskolan" i Klassisk och modern samhällsteori
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Kapitel i bok

Författare: Scholz, Roswitha
Artikeltitel: Patriarchy and commodity society: Gender without the Body
Tidskrift: 2009/27/1-2
År/Volym/nr/sidor: Meditations
Webbadress: Tillgänglig på: http://www.mediationsjournal.org/articles/patriarchy-and-commodity-society

Artiklar kan tillkomma och/eller bytas ut enligt lärares anvisning.

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Sociologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i Sociologi.