Sociologi GR (A), Samtida kritisk teori, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Sociologi GR (A), Samtida kritisk teori, 7,5 hp

Sociology BA (A), Contemporary Critical Theory, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO095G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Samtida kritisk teori
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2020-02-05
 • Senast ändrad: 2021-03-26
 • Giltig fr.o.m: 2021-05-15

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten en orientering i samtida kritisk teori som den utvecklats kopplad till Marx ekonomikritik.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att
- beskriva grunddragen i den kritiska teorin om moderna ekonomiska
förhållanden,
- beskriva hur dessa förhållanden inbegriper subjektiviteter, det vill säga, hur
kapitalet präglar människors förståelser och kulturella praktiker, samt
- beskriva hur dessa förhållanden i kapitalistiska samhällen samverkar med
abstraktioner som ras och kön.

Innehåll

Kursen behandlar samtida kritisk teori som den har utvecklats under senare årtionden i ljuset av nyläsningar av Marx’ ekonomikritik och teoriutveckling inom angränsande post-koloniala och feministiska forskningsfält. Fokus ligger på hur teorin om värdeformer kan användas i kvalitativ, tolkande forskning. Ett centralt tema är det intersektionella samspelet mellan abstraktionerna värde, ras och kön. Ett annat centralt tema är hur förståelser och identiteter är uppbundna med kapitalistiska ekonomiers grundläggande funktionssätt.
Kursen består av tre block:
1. Värdekritik: grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin
2. Värde och subjektivitet: kapitalets fenomenologi
3. Intersektionell kritik av reella abstraktioner: värde, ras och kön
Kursens första block behandlar grunddragen i den kritiska teorins förståelse av moderna ekonomiska relationer. Det andra blocket behandlar hur dessa relationer innehåller vissa subjektiviteter, det vill säga, den fenomenologiska sidan av värdekritiken. Under block tre behandlas samspelet mellan och samkonstituerandet av värde, ras och kön.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen ges på halvfart. Distanskurser ges med distansoberoende teknik. Studenten behöver tillgång till dator med internetuppkoppling. Undervisningen innehåller föreläsningar till varje text som läses under kursen.

Examination

1000: PM 1, PM, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2000: PM 2, PM, 6,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker genom två individuella PM-uppgifter.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de
krav som ställs i kursens lärandemål.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga
lärandemål för kursen
Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller
betyget U (underkänt)

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Sociologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i Sociologi.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med SO086G, Sociologi GR (A), Samtida kritisk teori, 7,5 hp

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Bhandar, Brenna
 • Artikeltitel: Property, law, and race: modes of abstraction
 • Tidskrift: UC Irvine Law Review
 • År/Volym/nr/sidor: 2014/4/1/203-218
 • Webbadress: Tillgänglig på: https://scholarship.law.uci.edu/ucilr/vol4/iss1/10
 • Författare/red: Heinrich, Michael
 • Titel: Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Tankekraft
 • Författare/red: Pepperell, Nicole
 • Titel: Disassembling Capital
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: RMIT Press
 • Webbadress: Tillgänglig på: https://rtheory.files.wordpress.com/2011/06/disassembling-capital-n-pepperell.pdf
 • Författare/red: Ramsay, Anders
 • Titel: "Frankfurtskolan" i Klassisk och modern samhällsteori
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Kapitel i bok
 • Författare: Scholz, Roswitha
 • Artikeltitel: Patriarchy and commodity society: Gender without the Body
 • Tidskrift: Meditations
 • År/Volym/nr/sidor: 2009/27/1-2
 • Webbadress: Tillgänglig på: http://www.mediationsjournal.org/articles/patriarchy-and-commodity-society

Artiklar kan tillkomma och/eller bytas ut enligt lärares anvisning.

Sidan uppdaterades 2021-03-26