Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Sociologi GR (A), Social nätverksanalys I, 7,5 hp

Sociology BA (A), Social Network Analysis I, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO106G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Social nätverksanalys I
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-05
 • Fastställd: 2020-05-12
 • Senast ändrad: 2021-05-18
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursens syfte är att introducera studenter till social nätverksanalys (SNA) som teori och metod.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
- beskriva de huvudsakliga teoretiska idéerna bakom nätverksforskning
- förklara nätverksrelaterade koncept och mått
- analysera och tolka social nätverksdata på grundläggande nivå
- förstå de särskilda etiska utmaningar som studier av sociala nätverk omfattar

Innehåll

Social interaktion kan beskrivas i nätverkstermer. Det här är en introduktionskurs till social nätverksanalys (SNA) som fokuserar både på den teoretiska grunden till SNA och på tillämpningen av den som metod. Den teoretiska delen omfattar föreläsningar och diskussioner om sociologiska frågor ur ett nätverksperspektiv. I delen om SNA som metod kommer fritt tillgänglig mjukvara att användas. Kursen syftar dock inte till att lära sig en specifik mjukvara. Den används endast för att analysera, illustrera och visualisera statistiska mått på kopplingar, spridning, segmentering och andra nätverksmått på olika analytiska nivåer.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av videoföreläsningar, workshops och gruppdiskussioner via lärplattformen. Tillgång till internet är ett krav.

Examination

1000: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker löpande under kursens gång genom skriftliga eller muntliga gruppdiskussioner via lärplattformen samt genom ett individuellt PM.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Sociologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i sociologi.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med SO082G, Sociologi GR (A), Introduktion till social nätverksanalys, 7,5 hp eller SO085G, Sociologi GR (A), Introduktion till social nätverksanalys I, 7,5 hp

Hela eller delar av kursen ges på engelska.

Grundläggande kunskap i statistik, motsvarande 5 högskolepoäng, rekommenderas då en del statiska begrepp tas upp under kursens gång.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Borgatti, Stephen P., Everett, Martin G., & Johnson, Jeffrey C.
 • Titel: Analyzing Social Networks
 • Förlag: SAGE
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare: Emirbayer, Mustafa & Goodwin, Jeff
 • Artikeltitel: Network Analysis, Culture, and the Problem of Agency
 • År/Volym/nr/sidor: American journal of sociology
 • Tidskrift: 1994/99/6/1411-1454
 • Författare/red: McLean, Paul
 • Titel: Culture in Networks
 • Förlag: John Wiley & Sons
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare: Petridou, Evangelia, Becker, Per & Sparf, Jörgen
 • Artikeltitel: Policy Entrepreneurs in Public Administration: A Social Network Analysis.
 • År/Volym/nr/sidor: Politics & Policy
 • Tidskrift: 2021/49/414-445
 • : https://doi.org/10.1111/polp.12400
 • Författare/red: Prell, Christina
 • Titel: Social Network Analysis
 • Förlag: Sage
 • Upplaga: Senaste upplagan