Kursplan

Spara favorit


Kursplan för:

Sociologi GR (A), Social nätverksanalys II, 7,5 hp

Sociology Ba (A), Social Network Analysis II, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO087G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Social nätverksanalys II
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 20%
Naturvetenskap 80%
Ansvarig avdelning: Humaniora och samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Senast ändrad: 2019-01-17
Giltig fr.o.m: 2018-12-10

Syfte

Kursens syfte är att utveckla studenternas förmåga att utföra social nätverksanalys (SNA) samt att förstå nätverk av olika slag och i olika kontexter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
- Diskutera och förklara teorier om sociala nätverk
- Tillämpa nätverksrelaterade koncept och mått
- Insamla, analysera och tolka social nätverksdata på grundläggande nivå

Innehåll

I den här metodkursen presenteras olika sätt att analysera, tolka och förklara nätverksdata från olika kontexter. Särskilt fokus läggs dels på så kallade political networks, vilket syftar på nätverk mellan politiska, offentliga och privata aktörer som uppstår för olika samhällsfrågor, dels på interaktioner i sociala medier såsom Facebook, Twitter, Snapchat och Instagram. I kursen kommer dataprogrammen UCINET och Gephi att användas för analys och visualisering. Studenten måste därför ha möjlighet att ladda ner och installera dessa programvaror.

Behörighet

Grundläggande behörighet För antagning till kursen krävs dock att studenten har läst kursen ”Social nätverksanalys I” eller har motsvarande kunskaper.

Kursbeskrivning

Den här metodkursen är en fördjupad introduktion till SNA med tillämpningar. I kursen diskuteras teorier om sociala nätverk utifrån empiriskt grundad forskning. Därtill ska studenten genomföra en egen empirisk studie av ett socialt nätverk samt analysera och visualisera detta med hjälp av specifik mjukvara. Kursen kommer även att presentera metoder för att samla in och analysera data från sociala medier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av inspelade föreläsningar, labbsessioner och studentdrivna diskussioner via lärplattformen.

Examination

Examination sker löpande under kursens gång genom skriftliga uppgifter via lärplattformen samt genom en individuell promemoria.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Borgatti, Stephen P., Everett, Martin G., & Johnson, Jeffrey C.
Titel: Analyzing Social Networks
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: SAGE

Författare/red: Golbeck, Jennifer
Titel: Analyzing the Social Web
Upplaga: 2013
Förlag: Morgan Kaufmann
Kommentar: Valda delar.

Författare/red: Scott, John & Carrington, Peter J. (eds.)
Titel: The SAGE Handbook of Social Network Analysis
Upplaga: 2014
Förlag: SAGE
Kommentar: Valda delar. Boken finns tillgänglig som e-bok på Mittuniversitetets bibliotek.

Artiklar kan tillkomma enligt lärares instruktion.

Articles will be added at the discrection of the instructors.

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Sociologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i sociologi.

Hela eller delar av kursen ges på engelska. Kommunikation och examinationer kan göras på antingen svenska eller engelska

Grundläggande kunskap i statistik, motsvarande 5 högskolepoäng, rekommenderas.

Tillgång till internet är ett krav liksom möjlighet att ladda ner och installera SNA-specifik mjukvara.