Sociologi GR (A), Social nätverksanalys II, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplanen är nedlagd

Kursplan för:

Sociologi GR (A), Social nätverksanalys II, 7,5 hp

Sociology Ba (A), Social Network Analysis II, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO087G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Social nätverksanalys II
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2018-12-06
 • Fastställd: 2019-09-24
 • Senast ändrad: 2019-09-24
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-10

Syfte

Kursens syfte är att utveckla studenternas förmåga att utföra social nätverksanalys (SNA) samt att förstå nätverk av olika slag och i olika kontexter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
- Diskutera och förklara teorier om sociala nätverk
- Tillämpa nätverksrelaterade koncept och mått
- Insamla, analysera och tolka social nätverksdata på grundläggande nivå

Innehåll

I den här metodkursen presenteras olika sätt att analysera, tolka och förklara nätverksdata från olika kontexter. Särskilt fokus läggs dels på så kallade political networks, vilket syftar på nätverk mellan politiska, offentliga och privata aktörer som uppstår för olika samhällsfrågor, dels på interaktioner i sociala medier såsom Facebook, Twitter, Snapchat och Instagram. I kursen kommer dataprogrammen UCINET och Gephi att användas för analys och visualisering. Studenten måste därför ha möjlighet att ladda ner och installera dessa programvaror.

Behörighet

För antagning till kursen krävs att studenten har läst kursen Sociologi GR (A), Social nätverksanalys I, 7,5 hp alternativt Sociologi GR (A), Introduktion till social nätverksanalys 7,5 hp eller har motsvarande kunskaper.

Kursbeskrivning

Den här metodkursen är en fördjupad introduktion till SNA med tillämpningar. I kursen diskuteras teorier om sociala nätverk utifrån empiriskt grundad forskning. Därtill ska studenten genomföra en egen empirisk studie av ett socialt nätverk samt analysera och visualisera detta med hjälp av specifik mjukvara. Kursen kommer även att presentera metoder för att samla in och analysera data från sociala medier.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker i form av inspelade föreläsningar, labbsessioner och studentdrivna diskussioner via lärplattformen.

Examination

Examination sker löpande under kursens gång genom skriftliga uppgifter via lärplattformen samt genom en individuell promemoria.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Sociologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i sociologi.

Hela eller delar av kursen ges på engelska. Kommunikation och examinationer kan göras på antingen svenska eller engelska

Grundläggande kunskap i statistik, motsvarande 5 högskolepoäng, rekommenderas.

Tillgång till internet är ett krav liksom möjlighet att ladda ner och installera SNA-specifik mjukvara.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Borgatti, Stephen P., Everett, Martin G., & Johnson, Jeffrey C.
 • Titel: Analyzing Social Networks
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: SAGE
 • Författare/red: Golbeck, Jennifer
 • Titel: Analyzing the Social Web
 • Upplaga: 2013
 • Förlag: Morgan Kaufmann
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare/red: Scott, John & Carrington, Peter J. (eds.)
 • Titel: The SAGE Handbook of Social Network Analysis
 • Upplaga: 2014
 • Förlag: SAGE
 • Kommentar: Valda delar. Boken finns tillgänglig som e-bok på Mittuniversitetets bibliotek.
Artiklar kan tillkomma enligt lärares instruktion.

Articles will be added at the discrection of the instructors.

Sidan uppdaterades 2019-01-22