Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Sociologi GR (A), Sociologi och Genus, 30 hp

Sociology BA (A), Sociology and gender, 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO070G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Sociologi och Genus
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2012-09-01
Fastställd: 2013-03-18
Senast ändrad: 2013-08-21
Giltig fr.o.m: 2013-08-31

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att:
- introducera sociologiska begrepp, teorier och metoder
-studenterna skall skaffa sig grundläggande kunskaper om hur feministiska frågeställningar och teoribildning diskuterat, kritiserat och bidragit till att utforska komplexa maktrelationer och spänningar mellan kön, klass, ras/etnicitet och sexualitet.
- ge studenten möjlighet att tillämpa dessa kunskaper på aktuella händelser.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

för delkurs 1, Sociologisk introduktion
- redovisa sociologins grundläggande begrepp och teoribildning,
- beskriva sociologiska och socialpsykologiska utgångspunkter för
förståelsen av samhällsfenomen och förändringar i det moderna samhället,

för delkurs 2, Sociologisk metod (kvalitativ)
- genomföra en mindre kvalitativ studie, inklusive insamling och analys av
kvalitativa data
- redogöra för användningen av olika kvalitativa metoder
- beskriva och jämföra vetenskapsteoretiska utgångspunkter

för delkurs 3, Ålder, sexualitet och livslinjer
- ha tillägnat sig en medvetenhet om livslinjernas sexuella och genuspräglade dimensioner
-på ett elementärt vetenskapligt sätt resonera om hur genus och sexualitet görs i relation till ålder och åldrande.
-applicera de aktuella teorierna på samhällsfenomen och kulturell produktion

för delkurs 4, Feministisk teori och intersektionalitetsdebatt
- redogöra för de teoretiska grunderna för dagens debatt kring intersektionella genusperspektiv
- kritiskt granska vetenskaplig kunskapsproduktion och aktuell samhällsdebatt

Innehåll

Delkurs 1. Sociologisk introduktion, 7,5 högskolepoäng
(Introduction to Sociology 7, 5 Credits)
Målet med kursen är att introducera de sociologiska idétraditionerna med dess grundläggande begrepp och teoribildningar med inriktning på sociologi som en möjlighet att förstå det moderna samhället. Innehållet kretsar kring:
- grundläggande begrepp och teoribildningar inom sociologi och socialpsykologi
- sociologiska och socialpsykologiska utgångspunkter för förståelsen av det
moderna samhället
- samhällsfenomen och förändringar.

Delkurs 2. Sociologisk metod, (kvalitativ) 7,5 högskolepoäng
(Sociological methods 7,5 Credits)
Målet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter om forskningsprocessens olika delar med inriktning mot kvalitativ analys och tolkningsmetoder. Kursen innehåller: metodologi, teoretiska utgångspunkter för kvalitativ sociologi, fältarbete, observationer och intervjuer, analys av kvalitativa material.

Delkurs 3: Ålder, sexualitet och livslinjer, 7,5 hp
(Age, sexuality and course of life 7, 5 Credits)
Momentet fokuserar på samtida feministisk debatt samt hur genus är relaterat till andra sociala dimensioner och livslinjer. Kursen ger grundläggande kunskaper om hur genus interagerar med andra maktrelationer så som ålder, sexualitet, etnicitet och klass samt vilka konsekvenser detta får i relation till människors livsvillkor i det moderna samhället.

Delkurs 4. Feministisk teori och intersektionalitetsdebatt, 7,5 hp
(Feminist theory and debates on intersectionality 7,5 Credits)
Kursen tar sin utgångspunkt i samtida feministisk debatt där begrepp som kön,
genus och jämställdhet problematiseras i relation till andra maktordningar som
ras/etnicitet, klass och sexualitet. Vidare exemplifieras hur sådana sammanvävda
maktanalyser används i aktuell forskning. Träning i att använda ett integrerat
maktperspektiv i analys och granskning av forskning ingår.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning sker på IT-distans i ett digitaliserat konferenssystem.

Examination

Examinationen sker löpande under kursens gång genom individuell skrivning och muntlig tentamen samt PM individuellt eller i grupp. Obligatoriska moment förekommer.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1

Bauman, Zygmunt & May, Tim., Att tänka sociologiskt, Göteborg, Korpen, senaste upplagan

Fahlgren, Siv., Inledning: Genusforskning på frammarsch, I Fahlgren, Siv & Thurén, Britt-Mari, Genusmaraton 2007: Mittsveriges genusforskare på frammarsch, Sundsvall,, http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1653, Forum för genusvetenskap/Mittuniversitetet, 2007

Heaphy, Brian.,, Late Modernity and Social Change: Reconstructing Social and Personal Life, Abingdon/Oxon, Routledge, 2007

Lindblom, Jonas & Jonas Stier (red), Det socialpsykologiska perspektivet, Lund, Studentlitteratur, 2011

Lindgren, Simon, Sociologi 2.0,, Malmö, Gleerups, 2008

Moment 2

Ahrne, Göran & Svensson, P., Handbok i kvalitativa metoder, Malmö, Liber, 2011

Artiklar tillkommer enligt lärares anvisning.

Arvatstson, Gösta m.fl., Etnografiska observationer, Lund, Studentlitteratur, 2009

Kvale, Steinar., Brinkmann, Svend., Den kvalitativa forskningsintervjun,, Lund, Studentlitteratur, senaste upplagan

Thurén, Torsten., Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm, Liber, senaste upplaga

Moment 3

Ambjörnsson, Fanny & Maria Jönsson (red), Livslinjer. Berättelser om ålder, genus och sexualitet,, Göteborg & Stockholm, Makadam, 2010

Connell, Raewyn., Masculinities, Berkeley, University of California Press, 2005

Därtill tillkommer skönlitteratur och tidningsartiklar enligt lärarens anvisningar

Frih, Anna-Karin& Eva Söderberg (red), En bok om flickor och flickforskning, Lund, Studentlitteratur, 2010

Halberstam, Judith, ”, “Queer Temporality and Postmodern Geographies” i In a Queer time and place. Transgender bodies, subcultural lives, New York, New York University Press, 2005

Kulick, Don, Queersverige, Stockholm, Natur och Kultur, 2005 (urval)

Liliequist, Marianne & Karin Lövgren (red), Tanten, vem är hon? En (t)antologi, Umeå, Boréa, 2012 (urval)

Widegren, Kajsa, Ett annat flickrum. Kön, ålder och sexualitet i Maria Lindbergs, Anna Maria Ekstrands och Helene Billgrens flickbilder(diss), Göteborg, Mara, 2010

Moment 4

Ambjörnsson, Fanny, I en klass för sig, Ordfront förlag, 2004

Brah, Avtar. & Phoenix, Ann., Ain’t I a women? Revisiting Intersectionality, Journal of International Women Studies, 2004 Vol. 5:3:75-86

de los Reyes, Paulina, Diana Mulinari, Irene Molina (red.), Introduktion till Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige,, Stockholm, Atlas, 2003

Fahlgren, Siv et al., Introduction: Challenging normalization processes, I: Normalization and “outsiderhood” Feminist readings of a neoliberal welfare state, UAE: Bentham e-books, 2011

Kvinnovetenskaplig tidskrift, Temanummer, 2005:2-3. (urval)

Litteratur för analys och granskning av forskning tillkommer med ca 300 sidor. Bestäms i samråd med läraren.

Mattsson, Katarina, Genus och vithet i den intersektionella vändningen, Tidskrift för genusvetenskap , Tema vithet, nr 1-2 2010

Skeggs, Beverley, Formations of class & gender: becoming respectable, London, Sage, 1997

Övrig information

Tentamen enligt denna kursplan kan ske senast ett läsår efter registrering på kursen. Den som inte är klar med kursen bör ta kontakt med ämnets studierektor.