Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Sociologi GR (A), Ungdomssociologi, 7,5 hp

Sociology Ba (A) Youth Sociology, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO040G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Ungdomssociologi
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-04-15
Fastställd: 2008-11-25
Senast ändrad: 2014-03-10
Giltig fr.o.m: 2014-04-16

Syfte

Kursen avser att ge förståelse för och kunskap om olika perspektiv inom ungdomsforskningen, med särskild inriktning mot sociologisk teori.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
- redovisa olika teoretiska perspektiv inom sociologisk ungdomsvetenskap
- identifiera likheter och skillnader mellan olika perspektiv på ungdom, vilka ingår i kursen
- analysera ungdomsfrågor utifrån ett heterogenitetsperspektiv

Innehåll

Kursen ger en introduktion till sociologisk ungdomsforskning. Kursen presenterar olika perspektiv inom ungdomsforskningen, med särskild inriktning mot sociologisk teori. Betoningen ligger på ungdomars identitetsskapande och livssituation i dagens senmoderna samhälle där heterogenitet (till exempel vad gäller etnicitet, klass, genus och boendemiljö) inom ungdomsgruppen lyfts fram.

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kusen ges via datorbaserat konferensprogram. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs. Bredband eller liknande rekommenderas.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga tentamina varav minst en genomförs individuellt.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Ambjörnsson, Fanny.
Titel: I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnsietjejer.
Upplaga: 2004
Förlag: Ordfront

Författare/red: Furlong, Andy & Cartmel, Fred.
Titel: Young People and Social Change- new perspectives.
Upplaga: 2007
Förlag: Open University press

Författare/red: Lalander, Philip & Johansson, Thomas.
Titel: Ungdomsgrupper i teori och praktik
Upplaga: 2007
Förlag: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar kan tillkomma.

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Sociologi GR(A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i Sociologi.

Tentamen enligt denna kursplan kan ske senast ett läsår efter registrering på kursen. Den som inte är klar med kursen bör ta kontakt med ämnets studierektor.