Kursplan för Sociologi GR (A), Ungdomssociologi, 7,5 hp

Sociology BA (A), Youth Sociology, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO108G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Ungdomssociologi
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-05
 • Fastställd: 2020-02-17
 • Senast ändrad: 2020-02-17
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Kursen avser att ge förståelse för och kunskap om olika perspektiv inom ungdomsforskningen, med särskild inriktning mot sociologisk teori.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
- redovisa olika teoretiska perspektiv inom sociologisk ungdomsvetenskap
- identifiera likheter och skillnader mellan olika perspektiv på ungdom, vilka ingår i kursen
- analysera ungdomsfrågor utifrån ett intersektionellt perspektiv

Innehåll

Kursen ger en introduktion till sociologisk ungdomsforskning. Kursen presenterar olika perspektiv inom ungdomsforskningen, med särskild inriktning mot sociologisk teori. Betoningen ligger på ungdomars identitetsskapande och livssituation i dagens senmoderna samhälle där heterogenitet (till exempel vad gäller etnicitet, klass, genus och boendemiljö) inom ungdomsgruppen lyfts fram.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kusen ges via datorbaserat konferensprogram. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Bredband eller liknande rekommenderas.

Examination

1000: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Kursen examineras genom skriftliga tentamina varav minst en genomförs individuellt.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: de los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana
 • Titel: Intersektionalitet
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lalander, Philip & Johansson, Thomas.
 • Titel: Ungdomsgrupper i teori och praktik
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Lindgren, Simon (red.)
 • Titel: Ungdomskulturer
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare: Wiklund, Maria, Strömbäck, Maria & Bengs, Carita
 • Artikeltitel: "En ribba att nå": Unga kvinnors förkroppsligade stress i en neoliberal och könad kontext.
 • År/Volym/nr/sidor: Tidskrift för genusvetenskap
 • Tidskrift: 2013/2/3/59-85
Vetenskapliga artiklar kan tillkomma.
Övrig information
Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Sociologi GR(A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i Sociologi.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med SO040G, Sociologi GR (A), Ungdomssociologi, 7,5 hp.