Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Sociologi GR (A), Våldets roll i samhället, 7,5 hp

Sociology Ba (A), Violence in Society, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO083G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Våldets roll i samhället
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2017-09-14
Fastställd: 2018-03-23
Senast ändrad: 2018-03-23
Giltig fr.o.m: 2017-09-14

Syfte

Kursens övergripande syfte är att introducera sociologiska begrepp och teorier kring våld och våldsanvändning. Vidare syftar den till att ge kunskap om hur sociologi kan användas för att öka förståelsen av våld och våldsanvändning i samhället. Kursen ger verktyg för att analysera och problematisera fenomenet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
- redogöra för begrepp och teorier om våld och våldsanvändning
- diskutera hur sociologiska teorier kan användas för att studera våld i samhället
- analysera företeelser och frågeställningar kring våld i samhället, med hjälp av litteraturen

Innehåll

Kursen behandlar teorier om våld och våldsanvändning i samhället och tar upp samhälleliga och sociala villkor för konflikter, våld och terrorism. Kursdeltagarna analyserar ett valt våldsrelaterat samhällsproblem med hjälp av kurslitteraturen.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Examination

Examination sker löpande under kursens gång genom skriftliga eller muntliga gruppdiskussioner via lärplattformen samt genom en individuell PM.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.