Sociologi GR (A), Våldets roll i samhället, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Sociologi GR (A), Våldets roll i samhället, 7,5 hp

Sociology BA (A), Violence in Society, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO094G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Våldets roll i samhället
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2020-02-05
 • Senast ändrad: 2021-03-26
 • Giltig fr.o.m: 2021-05-15

Syfte

Kursens övergripande syfte är att introducera sociologiska begrepp och teorier kring våld och våldsanvändning. Vidare syftar den till att ge kunskap om hur sociologi kan användas för att öka förståelsen av våld och våldsanvändning i samhället. Kursen ger verktyg för att analysera och problematisera fenomenet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
- redogöra för begrepp och teorier om våld och våldsanvändning
- diskutera hur sociologiska teorier kan användas för att studera våld i samhället
- analysera företeelser och frågeställningar kring våld i samhället, med hjälp av litteraturen

Innehåll

Kursen behandlar teorier om våld och våldsanvändning i samhället och tar upp samhälleliga och sociala villkor för konflikter, våld och terrorism. Kursdeltagarna analyserar ett valt våldsrelaterat samhällsproblem med hjälp av kurslitteraturen.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker via en internetbaserad lärplattform, vilket kräver att studenten har tillgång till dator med internetuppkoppling. Utrustning såsom mikrofon, webbkamera och högtalare kan komma att användas.

Examination

1000: Gruppdiskussion, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2000: Quiz, 2,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

3100: Examination, Individuell skriftlig tentamen, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Examination sker löpande under kursens gång genom skriftliga eller muntliga gruppdiskussioner via lärplattformen samt genom ett quiz och ett individuellt PM.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (väl godkänt) krävs att studenten väl uppfyller de
krav som ställs i kursens lärandemål.
För att erhålla betyget G (godkänt) krävs att studenten uppfyller samtliga
lärandemål för kursen
Student som inte uppfyller samtliga lärandemål för kursen erhåller
betyget U (underkänt)

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Sociologi GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i sociologi.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med SO083G, Sociologi GR (A), Våldets roll i samhället, 7,5 hp

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare: Collins, Randall
 • Artikeltitel: Entering and leaving the tunnel of violence: Micro-sociological dynamics of emotional entrainment in violent interactions
 • Tidskrift: Current Sociology
 • År/Volym/nr/sidor: 2013/61/2/132-151
 • Författare: Collins, Randall
 • Artikeltitel: The micro-sociology of violence.
 • Tidskrift: The British Journal of Sociology
 • År/Volym/nr/sidor: 60/3/566-576
 • Författare/red: Edling, Christofer & Rostami, Amir (red.)
 • Titel: Våldets sociala dimensioner: individ, relation, organisation.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Gottzén, Lucas , Bjørnholt Margunn, Boonzaier, Floretta
 • Titel: Men, Masculinities and Intimate Partner Violence
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Författare/red: Ray, Larry
 • Titel: Violence and Society.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage Publications
 • Författare: Walby, Sylvia
 • Artikeltitel: Violence and society: Introduction to an emerging field of sociology
 • Tidskrift: Current Sociology
 • År/Volym/nr/sidor: 2013/61/2/95-111
 • Författare/red: Wieviorka, Michel
 • Titel: Violence – a new approach.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage

Vetenskapliga artiklar kan komma att ändras/läggas till enligt lärares anvisning.

Sidan uppdaterades 2021-03-26