Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Sociologi GR (B), 30 hp

Sociology Ba (B), 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO047G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1E - Kursen ligger på grundnivå och innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2009-10-31
Senast ändrad: 2014-03-21
Giltig fr.o.m: 2014-08-01

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge fördjupade kunskaper i sociologisk teori, metod och forskning och därmed bättre förmåga att använda sociologiska insikter och analyser för förståelse av olika sociala företeelser.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

för delkursen Moderna klassiker
- redogöra för moderna sociologiska teoribildningar
- jämföra aktuella teoretiska perspektiv
- analysera sociala och kulturella fenomen i samtiden utifrån
moderna sociologiska teorier.

för delkursen Sociologisk metod (kvantitativ)
- skriftligt rapportera analyser av ett kvantitativt datamaterial
- beskriva och analysera sociala fenomen med hjälp av tillämpliga statistiska metoder.

för delkursen Modernitet och samhälle i förändring
- beskriva förändringar i det moderna samhället ur ett samhällsperspektiv
- analysera förändringarnas konsekvenser i relation till konsumtion, plats och identitet, för människans livsvillkor
- analysera förhållandet mellan olika teoretiska perspektiv på modernitet och samhällsförändring.

för delkursen Självständigt arbete
- formulera en sociologisk problemställning samt bearbeta och analysera problemet
med hjälp av adekvat sociologisk teori och metod,
- granska ett vetenskapligt arbete och redogöra för arbetets
vetenskapliga förtjänster och brister.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra på varandra följande delkurser om vardera 7,5.

Delkurserna är:

1. Moderna klassiker, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge en överskådlig bild av moderna sociologiska teoribildningar samt en fördjupad förståelse för några enskilda teoretikers perspektiv. Tonvikten ligger på att öka förståelsen för hur de aktuella teorierna kan användas vid tolkningen av olika sociologiska fenomen.

2. Sociologisk metod, 7,5 hp (kvantitativ)
Målet med kursen är att beskriva forskningsprocessen med tonvikt på problemformulering, hypotesprövning, urval, insamling, behandling och analys av data. Dessutom introduceras olika vetenskapsteoretiska problem inom olika vetenskapstraditioner. Innehållet kretsar kring:
- Forskningsprocessens olika delar
- Kvantitativ metod
- Grundläggande statistik
- Skriftlig rapportering av statistiska analyser
- Opposition

3. Modernitet och samhälle i förändring, 7,5 hp
Kursen är inriktad mot att utveckla förmågan till sociologisk analys av samtiden. Syftet är att ge studenten fördjupade kunskaper om olika sociologiska perspektiv på det moderna samhället och dess förändringar. Företeelser som konsumtion, identitet och plats kommer att fokuseras.

4. Självständigt arbete, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge en ökad förståelse för hur sociologisk teori och metod används vid forskning. det sker genom ett självständigt arbete med ämnesfördjupning samt granskning av andra studenters arbeten.

Behörighet

Sociologi/Socialpsykologi/Sociologi och genus GR (A) minst 22,5 hp inklusive Metod 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Examination

Examination sker löpande under kursens gång genom individuella skriftliga uppgifter. Obligatoriska moment på Campus kan förekomma.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Bourdieu, Pierre
Titel: Kultursociologiska texter
Upplaga: 1993, Senaste upplagan.
Förlag: Symposium.

Författare/red: Connell, Raewyn
Titel: Southern Theory: Social Science and the Global Dynamics of Knowledge
Upplaga: 2007
Förlag: Polity Press

Författare/red: Foucault, Michel
Titel: Övervakning och straff
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Arkivs förlag

Författare/red: Månsson, Per
Titel: Moderna samhällsteorier
Upplaga: 2010, Senaste upplagan
Förlag: Prisma

Författare/red: Thollin, Katarina, Thörnqvist, Maria
Titel: Feminstisk teori i rörliga bilder
Upplaga: 2005
Förlag: Liber

Moment 2

Författare/red: Bryman, Allan
Titel: Samhällsvetenskapliga metoder
Upplaga: 2002
Förlag: Liber

Författare/red: Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf & Stjärnhagen, Ola
Titel: Statistisk verktygslåda 1
Upplaga: 2010
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Hultén, Pernilla, Hultman, Jens & Eriksson, Lars Torsten
Titel: Kritiskt tänkande
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Moment 3

Författare/red: Bauman, Zygmynt
Titel: Auschwitz och det moderna samhället
Upplaga: 2003
Förlag: Daidalos

Författare/red: Brah, Avtar
Titel: Cartographies of diaspora: Contesting identities
Upplaga: 1996
Förlag: Routledge

Författare/red: Giddens, Anthony
Titel: Modernitetens följder
Upplaga: 1996
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Sassen, Saskia
Titel: Cities in a world economy.
Upplaga: 2012
Förlag: Sage

Moment 4

Författare/red: Backman, Jarl
Titel: Rapporter och uppsatser
Upplaga: 2008
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Trost, Jan
Titel: Att vara opponent
Upplaga: 2002 (senaste upplagan)
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Widerberg, Karin
Titel: Vetenskapligt skrivande - kreativa genvägar
Upplaga: 2003
Förlag: Studentlitteratur

Skrivguiden, kan skrivas ut via Studentportalen

Övrig litteratur väljs i samråd med läraren på kursen.

Övrig information

Kursplan avser campuskurs Sundsvall och distanskurs.