Kursplan för Sociologi GR (B), 30 hp

Sociology Ba (B), 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO047G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G1E - Kursen ligger på grundnivå och innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2009-10-31
 • Senast ändrad: 2019-11-18
 • Giltig fr.o.m: 2020-01-16

Syfte

Kursens övergripande syfte är att ge fördjupade kunskaper i sociologisk teori, metod och forskning och därmed bättre förmåga att använda sociologiska insikter och analyser för förståelse av olika sociala företeelser.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

för delkursen Moderna klassiker
- redogöra för moderna sociologiska teoribildningar
- jämföra aktuella teoretiska perspektiv
- analysera sociala och kulturella fenomen i samtiden utifrån
moderna sociologiska teorier.

för delkursen Modernitet och samhälle i förändring
- beskriva förändringar i det moderna samhället ur ett samhällsperspektiv
- analysera förändringarnas konsekvenser i relation till konsumtion, plats och identitet, för människans livsvillkor
- analysera förhållandet mellan olika teoretiska perspektiv på modernitet och samhällsförändring.

för delkursen Sociologisk metod (kvantitativ)
- skriftligt rapportera analyser av ett kvantitativt datamaterial
- beskriva och analysera sociala fenomen med hjälp av tillämpliga statistiska metoder.

för delkursen Självständigt arbete
- formulera en sociologisk problemställning samt bearbeta och analysera problemet
med hjälp av adekvat sociologisk teori och metod,
- granska ett vetenskapligt arbete och redogöra för arbetets
vetenskapliga förtjänster och brister.

Innehåll

Kursen är indelad i fyra på varandra följande delkurser om vardera 7,5.

Delkurserna är:

1. Moderna klassiker, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge en överskådlig bild av moderna sociologiska teoribildningar samt en fördjupad förståelse för några enskilda teoretikers perspektiv. Tonvikten ligger på att öka förståelsen för hur de aktuella teorierna kan användas vid tolkningen av olika sociologiska fenomen.

2. Modernitet och samhälle i förändring, 7,5 hp
Kursen är inriktad mot att utveckla förmågan till sociologisk analys av samtiden. Syftet är att ge studenten fördjupade kunskaper om olika sociologiska perspektiv på det moderna samhället och dess förändringar. Företeelser som konsumtion, identitet och plats kommer att fokuseras.

3. Sociologisk metod, 7,5 hp (kvantitativ)
Kursen är inriktad på att fördjupa studentens förmåga att beskriva forskningsprocessens olika delar och förstå vetenskapsteoretiska problem. Målet med kursen är även att utveckla studentens förmåga att tillämpa grundläggande statistik och skriftlig rapportering av statistiska analyser.

4. Självständigt arbete, 7,5 hp
Kursen syftar till att ge en ökad förståelse för hur sociologisk teori och metod används vid forskning. Det sker genom ett självständigt arbete med ämnesfördjupning samt granskning av andra studenters arbeten.

Behörighet

Sociologi/Socialpsykologi/Sociologi och genus GR (A) minst 22,5 hp inklusive Metod 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Examination

Examination sker löpande under kursens gång genom individuella skriftliga uppgifter. Obligatoriska seminarier och arbetsdagar förekommer på campuskursen.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Berger, Peter & Luckmann, Thomas
 • Titel: The Social Construction of Reality
 • Förlag: Penguin Books Ltd
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Butler, Judith
 • Titel: Könet brinner
 • Förlag: Natur & Kultur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Connell, Raewyn
 • Titel: Southern Theory
 • Förlag: Polity Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Foucault, Michel
 • Titel: Övervakning och straff
 • Förlag: Arkivs förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Månsson, Per
 • Titel: Moderna samhällsteorier
 • Förlag: Prisma
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 2
 • Författare/red: Bauman, Zygmynt
 • Titel: Auschwitz och det moderna samhället
 • Förlag: Daidalos
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Brah, Avtar
 • Titel: Cartographies of diaspora: Contesting identities
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Giddens, Anthony
 • Titel: Modernitetens följder
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Sassen, Saskia
 • Titel: Cities in a world economy.
 • Förlag: Sage
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 3
 • Författare/red: Barmark, Mimmi & Djurfeldt, Göran
 • Titel: Statistisk verktygslåda 0
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf & Stjärnhagen, Ola
 • Titel: Statistisk verktygslåda 1
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Eriksson, Lars Torsten
 • Titel: Kritiskt tänkande
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 4
 • Författare/red: Backman, Jarl
 • Titel: Rapporter och uppsatser
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Trost, Jan
 • Titel: Att vara opponent
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Widerberg, Karin
 • Titel: Vetenskapligt skrivande - kreativa genvägar
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Till samtliga moment kan artiklar tillkomma och/eller bytas ut enligt lärares anvisning.

Moment 4: Övrig litteratur väljs i samråd med läraren på kursen.
Övrig information
Kursplanen avser campuskurs Sundsvall och distanskurs.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.