Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Sociologi GR (B), Ledning och organisering under risk och kris, 30 hp

Sociology Ba (B), Leadership and Organization in Risk and Crisis, 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO058G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (B)
Namn (inriktning): Ledning och organisering under risk och kris
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 40%
Naturvetenskap 30%
Vård 30%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2010-04-14
Senast ändrad: 2014-05-27
Giltig fr.o.m: 2014-08-30

Syfte

Kursens övergripande mål är att ge fördjupade kunskaper i sociologisk teori, metod och forskning med särskild inriktning mot ledning och organisering under risk och kris. Syftet är att ge god förmåga att använda sociologiska insikter och analyser för förståelse och hantering av risker, kriser och relaterade sociala företeelser.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att

för delkurs 1, Sociologisk teori
-redogöra för och jämföra moderna sociologiska teorier och perspektiv
-värdera och bedöma teoretiska perspektiv i förhållande till samhällsfenomen
-exemplifiera och argumentera för hur moderna sociologiska teorier kan bidra till förståelse för frågor inom risk och krisområdet

för delkurs 2, Ledarskap: inriktning risk och kris
- redogöra för behandlade ledarskapsteorier och -begrepp
- identifiera och jämföra ledarskapsfrågor utifrån olika organisatoriska förutsättningar och processer
- värdera och kritiskt resonera om ledarskapets roll och betydelse vid kriser

för delkurs 3, Organisation och riskhantering
- redogöra för organisationsteoretiska inriktningar och begrepp,
- analysera betydelsen av risk-, kris- och säkerhet i organisationer och samhället
- problematisera och kritiskt diskutera organisationsaspekter med avsikt på risk-, kris- och säkerhetsfrågor.

för delkurs 4, Metod
- genomföra en mindre kvalitativ studie, inklusive insamling och analys av kvalitativa data
- redogöra för metodologiska utgångspunkter.

Innehåll

Delkurs 1, Sociologisk teori 7,5 högskolepoäng
Kursen behandlar centrala teorier och perspektiv inom sociologin. Studenten får träna förmågan att använda teori för att belysa, förklara och diskutera samhällsfenomen. Såväl teoretiska riktningar som enskilda teoretiker belyses.

Delkurs 2, Ledarskap: inriktning risk och kris, 7,5 högskolepoäng
Delkursen ger en introduktion till ledarskapsteorier samt en fördjupning mot ledarskap och ledning inom risk- och krisfrågor. Ledarskapets betingelser på olika organisatoriska nivåer och i olika situationer problematiseras.

Delkurs 3, Organisation och riskhantering, 7,5 högskolepoäng
Delkursen presenterar organisering och organisationsteori, dess centrala begrepp och riktningar. Kursen visar även på den praktiska sidan av organisationer och betydelsen av organisationer som realitet och social konstruktion. Vidare behandlas organisering av risk- och krishantering både ur ett organisatoriskt perspektiv och utifrån samhällets organisering.Delkurs 4, Metod, 7,5 högskolepoäng
Delkursen behandlar:
- forskningsstrategier och metodval inom samhällsvetenskapliga traditioner
- forskningsprocessen med kvalitativ analys och tolkningsmetod
- datainsamlingsmetoder för kvalitativ metod.

Behörighet

Sociologi/Socialpsykologi GR (A) minst 22,5 hp inklusive Metod 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och projektarbete.

Examination

Examination sker löpande under kursens gång genom individuell skrivning, muntlig tentamen och skriftliga framställningar individuellt och i grupp. Obligatoriska moment förekommer.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Archer, Margaret S.
Titel: Being human: the problem of agency.
Upplaga: 2000
Förlag: Cambridge University Press

Författare/red: Foucault, Michel
Titel: Övervakning och straff
Upplaga: 2003
Förlag: Arkivs förlag

Författare/red: Haraway, Donna
Titel: Apor, cyborger och kvinnor - att återuppfinna naturen.
Upplaga: 2008
Förlag: Symposium
Kommentar: valda delar

Författare/red: Ritzer, Georg.
Titel: Sociologisk teori.
Upplaga: 2009 (valda delar)
Förlag: Liber

Moment 2

Författare/red: Harvey, Nigel, Twyman, Matt & Harries, Clare
Titel: Making Decisions for Other People: The Problem of Judging Acceptable Levels of Risk
Upplaga: 2006
Förlag: Forum: Qualitative Social Research 7:1.

Författare/red: Lerbinger, Otto
Titel: The crisis Manager: Facing Disasters, Conflicts, and Failures,
Upplaga: 2012
Förlag: Routledge

Författare/red: Lind, Rolf & Ivarsson Westerberg (red.)
Titel: Ledning av företag och förvaltningar.
Upplaga: 2011 (fjärde upplagan)
Förlag: SNS förlag

Författare/red: Northouse, Peter Guy
Titel: Leadership. Theory and Practice
Upplaga: senasta upplagan
Förlag: Sage

Moment 3

Författare/red: Drennan, Lynn T. & McConnell, Allan
Titel: Risk and crisis management in the public sector.
Upplaga: 2007
Förlag: Routledge.

Författare/red: Hatch, Mary Jo, & Cunliffe, Ann, L.
Titel: Organization Theory. Modern, symbolic, and postmodern perspectives
Upplaga: 2006
Förlag: Oxford University Press

Författare/red: Kendra, James M & Wachtendorf, Tricia
Titel: Elements of Resilience After the World Trade Center Disaster: Reconstruction New York City´s Emergency Operations Centre
Upplaga: 2003
Förlag: Disasters, 27(1): 37-53

Författare/red: Van Brunschot, Erin Gibbs & Kennedy, Leslie W.
Titel: Risk balance & security
Upplaga: 2008
Förlag: Sage Publications

Moment 4

Författare/red: Ahrne, Göran. & Svensson, Peter.
Titel: Handbok i kvalitativa metoder
Upplaga: 2011
Förlag: Liber

Författare/red: Artiklar tillkommer enligt lärares anvisning.

Författare/red: Arvastson, Gösta m.fl.
Titel: Etnografiska observationer.
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Kvale Steinar & Brinkmann, Svend
Titel: Den kvalitativa forskningsintervjun
Upplaga: 2009 (senaste upplagan)
Förlag: Studentlitteratur

Till samtliga delkurser kan artiklar tillkomma eller bytas ut enligt lärares anvisning.