Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Sociologi GR (C), 30 hp

Sociology Ba (C), 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SO048G
Ämne huvudområde: Sociologi
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2009-10-31
Senast ändrad: 2013-11-28
Giltig fr.o.m: 2014-01-15

Syfte

Syftet med kursen är att fördjupa kunskapen om aktuell sociologisk teori och om sociologisk analys och metod, samt att utveckla förmågan till självständig analys av samhälleliga och sociala företeelser.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

för delkurs 1: Aktuell sociologisk teori
- identifiera och beskriva likheter och skillnader mellan olika sociologiska perspektiv
- redogöra för innebörden av centrala sociologiska begrepp, teorier och perspektiv
- använda sociologiska begrepp och teorier för att förstå och förklara sociala fenomen
- med ett kritiskt förhållningssätt föra resonemang utifrån sociologiska perspektiv i en självständig analys av en vald frågeställning.

för delkurs 2: Sociologisk analys och metod
- självständigt genomföra en kvantitativ analys av ett socialt fenomen
- självständigt genomföra en kvalitativ analys av ett socialt fenomen
- kritiskt granska samhällsvetenskapliga texter ur ett metodologiskt perspektiv
- med ett kritiskt förhållningssätt motivera val metod för egen forskningsstudie.

för delkurs 3: Uppsats
- identifiera och avgränsa ett sociologiskt forskningsproblem, motivera dess relevans och formulera frågeställningar,
- motivera relevansen av självständigt vald sociologisk teori att använda i uppsatsen
- utifrån metodologiskt välgrundade motiv identifiera, samla in och bearbeta datamaterial
- använda de valda teorierna för att besvara formulerade frågeställningar genom självständig analys av ett datamaterial
- diskutera, motivera och försvara de teori- och metodval som gjorts i uppsatsen, samt arbetets relevans och dess slutsatser
- kritiskt granska, bedöma och ge konstruktiv kritik av ett vetenskapligt arbete.

Innehåll

Kursen består av följande moment:

Delkurs 1. Aktuell sociologisk teori 7,5 hp
Delkursen omfattar en fördjupad genomgång av sociologisk teoribildning, med särskilt fokus på aktuell sociologisk teori. Inom ramen för delkursen fördjupar studenten sig inom ett eget valt sociologiskt forskningsområde.

Delkurs 2. Sociologisk analys och metod, 7,5 hp
Delkursen ger fördjupade insikter, kunskaper och färdigheter
i olika sociologiska forskningstraditioner och i sociologisk samhällsanalys. Inom ramen för delkursen fördjupas studenternas förmåga att självständigt tillämpa och kritiskt reflektera över kvalitativa och kvantitativa metoder.

Delkurs 3. Uppsats, 15 hp
Delkursen består av att studenten genomför en vetenskaplig, sociologisk studie som ska utmynna i en uppsats. Den färdiga uppsatsen läggs fram på ett seminarium där studenten dels som respondent ska försvara sin egen uppsats, dels som opponent ska kritiskt granska och bedöma en tilldelad uppsats.

Behörighet

Sociologi GR (A) 30 hp och (B) 30 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

15 hp, delkurs 1 och 2
Examination sker genom promemorior, aktivt deltagande vid seminarier och laborationer.

15 hp, delkurs 3
Ett självständigt arbete som försvaras under uppsatsseminarium, opposition på annans uppsatsarbete samt aktivt deltagande på övriga kurskamraters uppsatsseminarier.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Bauman, Zygmunt
Titel: Liquid Modernity
Upplaga: 2000
Förlag: Polity Press

Författare/red: Mohanty, Chandra Talpade
Titel: Feminism utan gränser: avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet
Upplaga: 2006
Förlag: Tankekraft Förlag

Författare/red: Scott, W. Richard & Davis, Gerald F.
Titel: Organizations and Organizing: Rational, Natural and Open System Perspectives
Upplaga: 2007
Förlag: Prentice-Hall

Författare: Vetenskapliga artiklar som väljs i samråd med lärare och student.

Moment 2

Titel: Sociologisk doktorsavhandling vald i samråd med lärare.

Författare/red: Alvesson, Mats & Skjöldberg, Kaj
Titel: Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
Upplaga: 2008
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Djurfeldt, Göran & Barmark Mimmi (red)
Titel: Statistisk verktygslåda 2 - multivariat analys
Upplaga: 2009
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Rienecker, Lotte & Stray Jörgensen,
Titel: Att skriva en bra uppsats
Upplaga: 2008
Förlag: Liber

Moment 3

Titel: Litteratur vald med utgångspunkt i uppsatsämne.

Övrig information

Tentamen enligt denna kursplan kan ske senast ett läsår efter registrering på kursen. Den som inte är klar med kursen bör ta kontakt med ämnets studierektor.