Kursplan

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Sociologi GR (C), 30 hp

Sociology BA (C), 30 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SO109G
 • Ämne huvudområde: Sociologi
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2019-12-05
 • Fastställd: 2020-02-24
 • Senast ändrad: 2021-06-15
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Syftet med kursen är att fördjupa kunskapen om aktuell sociologisk teori och om sociologisk analys och metod, samt att utveckla förmågan till självständig analys av samhälleliga och sociala företeelser.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:

för moment 1: Aktuell sociologisk teori
- identifiera och beskriva likheter och skillnader mellan olika sociologiska perspektiv
- redogöra för innebörden av centrala sociologiska begrepp, teorier och perspektiv
- använda sociologiska begrepp och teorier för att förstå och förklara sociala fenomen
- med ett kritiskt förhållningssätt föra resonemang utifrån sociologiska perspektiv i en självständig analys av en vald frågeställning.

för moment 2: Sociologisk analys och metod
- självständigt beskriva och utvärdera analysmetoder av såväl kvantitativa som kvalitativa data
- utföra analyser av kvalitativa såväl som kvantitativa data
- med ett kritiskt förhållningssätt motivera val av forskningsmetod i relation till ett socialt fenomen.

för moment 3: Uppsats
- identifiera och avgränsa ett sociologiskt forskningsproblem, motivera dess relevans och formulera frågeställningar,
- motivera relevansen av självständigt vald sociologisk teori att använda i uppsatsen
- utifrån metodologiskt välgrundade motiv identifiera, samla in och bearbeta datamaterial
- använda de valda teorierna för att besvara formulerade frågeställningar genom självständig analys av ett datamaterial
- diskutera, motivera och försvara de teori- och metodval som gjorts i uppsatsen, samt arbetets relevans och dess slutsatser
- kritiskt granska, bedöma och ge konstruktiv kritik av ett vetenskapligt arbete.

Innehåll

Kursen består av följande moment:

Moment 1. Aktuell sociologisk teori 7,5 hp
Momentet omfattar en fördjupad genomgång av sociologisk teoribildning, med särskilt fokus på aktuell sociologisk teori. Inom ramen för momentet fördjupar studenten sig inom ett eget valt sociologiskt forskningsområde.

Moment 2. Sociologisk analys och metod, 7,5 hp
Momentet ger fördjupade insikter, kunskaper och färdigheter
i olika sociologiska forskningstraditioner och i sociologisk samhällsanalys. Inom ramen för momentet fördjupas studenternas förmåga att självständigt tillämpa och kritiskt reflektera över kvalitativa och kvantitativa metoder.

Moment 3. Uppsats, 15 hp
Momentet består av att studenten genomför en vetenskaplig, sociologisk studie som ska utmynna i en uppsats. Den färdiga uppsatsen läggs fram på ett seminarium där studenten dels som respondent ska försvara sin egen uppsats, dels som opponent ska kritiskt granska och bedöma en tilldelad uppsats.

Behörighet

Sociologi GR (A) 30 hp inklusive metod 7,5hp, Sociologi GR (B) 30 hp inklusive metod 7,5 hp alternativt Sociologi GR (B) 22,5hp och metod 7,5 hp på B-nivå i psykologi

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

1000: Aktuell sociologisk teori, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

2000: Sociologisk analys och metod, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

3000: Uppsats, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

15 hp, moment 1 och 2
Examination sker genom promemorior, aktivt deltagande vid seminarier och laborationer.

15 hp, moment 3
Ett självständigt arbete som försvaras under uppsatsseminarium, opposition på annans uppsatsarbete samt aktivt deltagande på övriga kurskamraters uppsatsseminarier.

Betygskriterier för 3-gradig betygsskala:
För att erhålla betyget VG (Väl Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är väl uppfyllda.
För att erhålla betyget G (Godkänd) krävs att lärandemålen för kursen är uppfyllda.
För att erhålla betyget U (Underkänd) är lärandemålen för kursen inte uppfyllda.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

Övrig information

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med SO048G, Sociologi GR (C), 30 hp
2020-01-22 Beslut fakultetsnämnd//es

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Bauman, Zygmunt
 • Titel: Liquid Modernity
 • Förlag: Polity Press
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Mohanty, Chandra Talpade
 • Titel: Feminism utan gränser: avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet
 • Förlag: Tankekraft Förlag
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Scott, W. Richard & Davis, Gerald F.
 • Titel: Organizations and Organizing: Rational, Natural and Open System Perspectives
 • Förlag: Prentice-Hall
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 2
 • Författare/red: Creswell, John W. & Poth, Cheryl, N.
 • Titel: Qualitative Inquiry and Research Design - Choosing Among Five Approaches
 • Förlag: SAGE
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Field, Andy
 • Titel: Discovering statistics using IBM SPSS statistics
 • Förlag: SAGE
 • Upplaga: Senaste upplagan
Moment 3
 • Titel: Litteratur vald med utgångspunkt i uppsatsämne.
Vetenskapliga artiklar tillkommer på moment 2 och kan komma att läggas till på moment 1.