Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Statsvetenskap GR (A), 30 hp

Political Science Ba (A), 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SK001G
Ämne huvudområde: Statsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2007-03-30
Senast ändrad: 2014-03-19
Giltig fr.o.m: 2014-08-30

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till statsvetenskapen vad avser ämnets teoretiska kärna och former för politiskt beslutsfattande nationellt och internationellt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna

Inom Introduktion till statsvetenskap förväntas studenten:
-redogöra för grundläggande begrepp inom statsvetenskapen,
-beskriva grundläggande statsvetenskapliga förhållningssätt till studier av politik i samhället.

Inom Politisk teori:
-återge den politiska filosofins historiska utveckling
-redogöra för de politiska ideologiernas härkomst och utveckling,
-redogöra för betydelsen av genus kopplat till studiet av politik i samhället

Inom Politik och förvaltning:
- redogöra för det svenska politiska systemets uppbyggnad samt hur det svenska politiska systemet fungerar,
- beskriva vilken funktion som de politiska partierna och intresseorganisationerna har i det politiska systemet,
- förklara vilka problem som kan uppkomma i samband med att politiska beslut skall genomföras i ett demokratisk system.

Inom Jämförande politik:
-redogöra för likheter och olikheter mellan olika politiska system
-redogöra för vad olika politiska organisationsformer kan ha för effekter på politikens processer, innehåll och representativitet
-redogöra för grundläggande teorier kring demokratiseringsprocesser

Inom Metod kunna
-redogöra för grundläggande metodologiska perspektiv inom statsvetenskap

Inom Internationell politik:
-redogöra för de grundläggande dragen i den internationella politikens olika teoribildningar,
-uppvisa en grundläggande förmåga till orientering i den internationella politikens empiri och frågor,
-utifrån tillägnad empirisk och teoretisk kunskap kunna redogöra för utvecklingen inom den internationella politiken

Innehåll

Kursen är indelad i sex moment.

Det inledande momentet utgörs av en Introduktion till statsvetenskap (1,5 hp) där det ges en introduktion till det vetenskapliga studiet av politik samt av centrala statsvetenskapliga begrepp.

Moment två, politisk teori (6 hp), berör den politiska filosofins historiska utveckling samt de politiska ideologiernas härkomst och utveckling. Vidare ges en introducerande presentation av modern politisk analys, dvs olika statsvetenskapliga förhållningssätt till studiet av det politiska i samhället.

Moment tre, Politik och förvaltning (6 hp), behandlar bland annat Sveriges moderna politiska historia, det politiska systemets uppbyggnad och funktionssätt, de politiska partiernas och intresse-organisationernas verksamheter samt problem i samband med demokratins förverkligande och
välfärdssamhällets mål.

I moment fyra, Jämförande politik (6 hp), görs en genomgång av begrepp, teoribildning och tolkningsmodeller inom jämförande politik. Här presenteras och studeras politiska processer och strukturer hos ett flertal politiska system utifrån de inbyggda likheter och skillnader varje system uppvisar.

I momentet fem, Metod (3 hp), behandlas grunderna inom vetenskaplig metod.

I det sjätte momentet, Internationell politik (7,5 hp), fokuseras det internationella politiska systemets uppbyggnad; dess aktörer, instrument och arenor för handling. Vidare presenteras dominerande teorier inom området.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar. Viss undervisning kan vara obligatorisk. Delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga prov, muntliga prov, PM-uppgifter och uppsats efter varje moment.

Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Författare/red: Badersten, Bo & Gustavsson, Jacob
Titel: Vad är statsvetenskap? - om undran inför politik
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Webbadress: Lund
Kommentar: Kapitel 1-5 och 8

Moment 2

Författare/red: Hallberg, Peter, Jansson, Maria, Mörkenstam, Ulf (red)
Titel: Tretton texter i politisk teori
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber förlag

Författare/red: Heywood, Andrew
Titel: Political Ideologies: An Introduction
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Palgrave MacMillan

Författare/red: Liedman, Sven-Eric
Titel: Från Platon till kriget mot terrorismen: de politiska idéernas historia
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Bonnier

Moment 3

Författare/red: Bergqvist, Christina & Jungar, Ann-Cathrine
Titel: Kön och Politik
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: SNS

Författare/red: Bäck, Henry, Larsson, Torbjörn & Erlingsson, Gissur Ó
Titel: Den svenska politiken
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Erlingsson, Gissur Ó, Håkansson, Anders, Johansson, Karl Magnus & Mattson, Ingvar
Titel: Politiska partier
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Rothstein, Bo (red.)
Titel: Politik som organisation- Förvaltningspolitikens grundproblem
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: SNS

Moment 4

Författare/red: Anckar, Carsten, Bengtsson, Åsa, Denk, Thomas & Karvonen, Lauri
Titel: Komparativ politik: Institutioner och beteende
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Bågenholm, Andreas
Titel: Styrelseskick i elva länder + EU
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Dahlerup, Drude & Freidenvall, Lenita
Titel: Kvotering
Upplaga: Senaste upplagan

Författare/red: Linde, Jonas, Ekman, Joakim och Sedelius, Thomas
Titel: Demokratiseringsprocesser: teoretiska ansatser och empiriska studier
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Moment 5

Författare/red: Anckar, Carsten, Bengtsson, Åsa, Denk, Thomas & Karvonen, Lauri
Titel: Komparativ politik: Institutioner och beteende
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Kapitel 15

Författare/red: Badersten, Bo & Gustavsson, Jacob
Titel: Vad är statsvetenskap? : Om undran inför politiken
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur
Kommentar: Kapitel 6-7

Moment 6

Författare/red: Beeson, Mark & Bisley, Nick (eds)
Titel: Issues in 21st Century World Politics
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Palgrave McMillan

Författare/red: Kaldor, Mary
Titel: New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Stanford University Press

Författare/red: Mingst, Karen A. & Arreguín-Toft, Ivan M.
Titel: Essentials of international relations
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Norton

Vetenskapliga artiklar och annat material kan tillkomma på delmomenten.