Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Statsvetenskap GR (A), Digital politik - från e-tjänster till sociala medier, 7,5 hp

Political Science Ba (A), Digital Politics - From E-services to Social Media, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SK052G
 • Ämne huvudområde: Statsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Digital politik - från e-tjänster till sociala medier
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2018-03-14
 • Fastställd: 2018-04-20
 • Senast ändrad: 2021-03-26
 • Giltig fr.o.m: 2021-05-15

Syfte

Kursen syftar till att introducera vad digitaliseringen innebär för ett politiskt system. Det gäller både hur interaktionen mellan medborgare, partier och beslutsfattare påverkas av digitala tekniker såväl som hur politiska systems förvaltningar influeras och ändras av digitalisering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
• Redogöra för digitaliseringens centrala konsekvenser för ett politiskt system.
• Redogöra för teorier om hur digitalisering påverkar politiskt deltagande och
representation och kunna ge empiriska exempel på detta.
• Redogöra för teorier om digitaliseringens påverkan på den offentliga
förvaltningen och kunna ge empiriska exempel på detta.

Innehåll

Kursen består av tre delar. Den första delen introducerar vad digitaliseringen är och vad fenomenet kan tänkas innebära för det politiska systemet. Den andra delen tar upp frågor om politiskt deltagande och representation, med särskilt fokus på hur medborgares preferenser omvandlas till politiska beslut, och de teorier som hjälper oss att förstå hur dessa processer kan påverkas av digitalisering. Den tredje delen behandlar frågor om digitaliseringens påverkan på förvaltningsmässiga aspekter på politik. På så vis diskuteras exempelvis hur handläggning och implementering av politiska beslut influeras av digitalisering. Genomgående i kursen analyseras hur teknologin kan påverka frågor som makt, representation och oberoende och opartiskhet i relation till samhället.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och diskussionsövningar. Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform.

Examination

1100: Diskussionsövningar, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1200: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

1300: Individuell skriftlig inlämningsuppgift, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Statsvetenskap GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i Statsvetenskap.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Bengtsson, Hans, Melke, Anna
 • Titel: Vår offentliga förvaltning - samverkan i välfärdspolitiken
 • Förlag: Gleerups
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Bjereld, Ulf, Blombäck, Sofie, Demker, Marie och Sandberg, Linn
 • Titel: Digital demokrati? Partierna i en ny tid
 • Förlag: Atlas
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Cöster, Mathias, och Westelius, Alf
 • Titel: Begreppbart - Digitalisering
 • Förlag: Liber
 • Upplaga: Senaste upplagan
Artiklar och annat skriftligt material som tillhandahålls motsvarande ca 130 sidor tillkommer.