Statsvetenskap GR (A), Migrationspolitik i Europa och Sverige – en introduktion, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Statsvetenskap GR (A), Migrationspolitik i Europa och Sverige – en introduktion, 7,5 hp

Political Science Ba (A), Migration Policy in Europe and Sweden - an introduction, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SK042G
 • Ämne huvudområde: Statsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Migrationspolitik i Europa och Sverige – en introduktion
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2016-03-21
 • Senast ändrad: 2023-04-18
 • Giltig fr.o.m: 2023-08-16

Syfte

Kursen syftar till att ge en bred introduktion till svensk och europeisk migrationspolitik. Empiriska kunskaper om politikområdet varvas med teoretiska synsätt på det.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
• Redogöra för grunderna och bakgrunden till svensk migrationspolitik utifrån
både nationella och lokala perspektiv.
• Redogöra för grunderna och bakgrunden till EU:s migrationspolitik.
• Tillämpa teoretiska perspektiv på hur migrationspolitiken kan beskrivas och
förklaras.

Innehåll

Kursen är en introduktion till svensk och europeisk migrationspolitik. Utgångspunkten för migrationspolitiken är hur den har växt fram över tid. Mot bakgrund av en historisk redogörelse diskuteras därefter dagens politik på både europeisk och svensk nivå. Med migrationspolitik menas dels den politik som reglerar tillträde till Europa och Sverige samt den politik som syftar till att integrera och etablera individer i ett nytt sammanhang. Genomgående under kursen belyses särskilt den lokala nivåns ansvar, befogenheter och förutsättningar. Praktiska frågor varvas med teoretiska synsätt.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och diskussionsövningar. Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform.

Examination

1100: Diskussionsövningar, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2100: EU:s migrationspolitik, PM, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

3100: Sveriges migrationspolitik, PM, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Statsvetenskap GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i Statsvetenskap.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Geddes, Andrew, Hadj Abdou, Leila & Brumat, Leiza
 • Titel: Migration and mobility in the European Union
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Macmillan Education, London
 • Författare/red: Lidén, Gustav & Nyhlén, Jon
 • Titel: Local migration policy: governance structures and policy output in Swedish municipalities
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Palgrave Macmillan, Cham

Artiklar och policydokument tillkommer.

Sidan uppdaterades 2023-04-18