Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Statsvetenskap GR (A), Migrationspolitik i Europa och Sverige – en introduktion, 7,5 hp

Political Science Ba (A), Migration Policy in Europe and Sweden - an introduction, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SK042G
Ämne huvudområde: Statsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Migrationspolitik i Europa och Sverige – en introduktion
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2016-03-04
Fastställd: 2016-03-21
Senast ändrad: 2016-03-21
Giltig fr.o.m: 2016-08-29

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna en bred introduktion till svensk och europeisk migrationspolitik. Praktiska kunskaper om politikområdet varvas med teoretiska synsätt på det.

Lärandemål

Efter avslutad praktik förväntas studenten kunna:
• Redogöra för grunderna och bakgrunden till svensk migrationspolitik utifrån både nationella och lokala perspektiv.
• Redogöra för grunderna och bakgrunden till EU:s migrationspolitik.
• Tillämpa teoretiska perspektiv på hur migrationspolitiken kan beskrivas och förklaras.

Innehåll

Kursen är en introduktion till svensk och europeisk migrationspolitik. Utgångspunkten för den europeiska migrationspolitiken är hur den har formulerats inom europeiska unionen. Mot bakgrund av en historisk redogörelse diskuteras dagens politik på både europeisk och svensk nivå. Det innefattar en introduktion både till den politik som reglerar vilka som ges tillträde till Europa och Sverige såväl som den politik som syftar till att integrera dessa individer. Utifrån ett svenskt perspektiv belyses därutöver särskilt den lokala nivåns ansvar, befogenheter och förutsättningar. Praktiska frågor varvas med teoretiska synsätt.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga prov, muntliga prov, PM-uppgifter och uppsats.
Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Boswell, Christina & Geddes, Andrew
Titel: Migration and Mobility in the European Union
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Palgrave Macmillan

Författare/red: Brochmann, Grete & Hagelund, Anniken
Titel: Immigration Policy and the Scandinavian Welfare State 1945-2010
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Palgrave Macmillan

Artiklar och policydokument tillkommer.

Övrig information

Breddkurs. Kursen kan tillgodoräknas i examen men inte ersätta annan kurs på grundläggande nivå i statsvetenskap (A).