Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Statsvetenskap GR (A), Miljöpolitik, 7,5 hp

Political Science BA (A), Environmental Politics, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SK021G
Ämne huvudområde: Statsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Miljöpolitik
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-04-01
Fastställd: 2008-11-05
Senast ändrad: 2014-04-10
Giltig fr.o.m: 2014-05-31

Syfte

Kursen syftar till att ge en bred orientering kring miljöpolitik och de problem samt möjligheter politiken och dess institutioner ger för att hantera miljöhoten. Kursen syftar också till att ge studenten en orientering kring grundläggande statsvetenskapliga begrepp med inriktning mot miljöpolitik och medborgarnas attityder kring miljöfrågor.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- uppvisa kunskap om politikens och förvaltningens roll generellt samt dess relation till miljöfrågornas reglering.
- uppvisa grundläggande kunskaper kring medborgarnas attityder kring miljöfrågor.
- redogöra för den svenska miljöpolitikens organisation på, nationell, regional och
lokal nivå.
- Uppvisa kännedom om internationellt miljöpolitiskt arbete.

Innehåll

Kursen inleds med en grundläggande genomgång av hur det svenska politiska systemet är organiserat. I denna genomgång fästs uppmärksamhet vid begrepp som demokrati, stat och förvaltning. Vidare behandlar kursen miljöpolitik ur såväl ett teoretiskt som ett empiriskt perspektiv. Inom ramen för kursen kommer således miljöproblemen och miljöarbetets lokala, nationella och internationella art att belysas samt relateras till hur det politiska systemet fungerar. Kursen behandlar också olika ideologiska och institutionella hinder för ett effektivt genomförande av miljöpolitiskt förändringsarbete. Avslutningsvis ges en introduktion kring medborgarnas attityder kopplat till miljöfrågor.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen genomförs via datorbaserat konferensprogram. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och aktivt
deltagande vid seminarier.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Azar, Christian
Titel: Makten över klimatet.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Albert Bonniers Förlag

Författare/red: Bengtsson, Hans
Titel: Offentlig förvaltning. Att arbeta i demokratins tjänst
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Glerups

Författare/red: Jagers, Sverker (red)
Titel: Hållbar utveckling som politik. Om miljöpolitikens grundproblem.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Nilsson, Andreas och Martinsson, Johan
Titel: Attityder till miljöfrågor
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Artiklar tillkommer.

Övrig information

Breddkurs. Kursen kan tillgodoräknas i examen men inte ersätta annan kurs på grundläggande nivå i statsvetenskap (A).

Tentamen enligt denna kursplan kan ske senast ett läsår efter registrering på kursen. Den som inte är klar med kursen bör ta kontakt med ämnets studierektor.