Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Statsvetenskap GR (A), Nationalism, främlingsfientlighet och etnopolitik, 7,5 hp

Nationalism, xenophobia, ethnopolitics, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SK039G
Ämne huvudområde: Statsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Nationalism, främlingsfientlighet och etnopolitik
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2012-09-01
Fastställd: 2013-01-09
Senast ändrad: 2014-01-24
Giltig fr.o.m: 2014-05-31

Syfte

Kursen syftar till att ge en övergripande inblick i problematik och forskning om nationalism. Kursen syftar också till att behandla frågor som rör nationalstatens existens i den globala världsordningen, kopplingar mellan nationalism och religion och likheter och skillnader mellan nationalism och annan etnopolitik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna redogöra för:
• Grundläggande kunskaper om nationalismens historia och dess konsekvenser för det moderna samhället.
• Grundläggande kunskaper om hur identitet, nation och religion har och kan användas i politiska syften.
• Grundläggande kunskaper om historisk och modern främlingsfientlighet.

Innehåll

Kursen behandlar en rad frågor som berör nationalism och främlingsfientlighet ur ett politiskt perspektiv. Vilka uttryck har nutida som historisk nationalism antagit? Vilka problem har den globala indelningen i nationalstater fört med sig? Finns det någon skillnad mellan vardaglig och extrem nationalism? Vad innebär det att extremnationalistiska och främlingsfientliga partier ökat i antal och storlek i Europa? Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen genomförs via datorbaserat konferensprogram. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs.

Examination

Examination sker i form av skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid seminarier.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Gardell, Mattias
Titel: Islamofobi
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Leopard Förlag

Författare/red: Hagerman, Maja
Titel: Gamla idéer i ny förklädnad
Upplaga: 2012
Förlag: Dagens Nyheter
Kommentar: Tillgänglig på: http://www.dn.se/ledare/kolumner/gamla-ideer-i-ny-forkladnad

Författare/red: Heinö Johansson, Andreas
Titel: Blott Sverige svenska nationalister har. Sverigedemokraterna i ett komparativt europeiskt perspektiv
Upplaga: 2011
Kommentar: I Europamissionens tjänst: Vänbok till Rutger Lindahl, redaktör C Alvstam, B Jännebring & D Naurin, Centrum för Europaforskning, Göteborgs universitet Tillgänglig via: http://www.cergu.gu.se/digitalAssets/1333/1333609_andreas-johansson-heino.pdf

Författare: Kaufman, Stuart J.
Artikeltitel: Symbolic politics or rational choice? Testing theories of extreme ethnic violence
Tidskrift: International Security
År/Volym/nr/sidor: 2006, 30:4, 45-86.

Författare/red: Sörlin, Sverker
Titel: Nationalism
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: SNS Förlag

Författare/red: Widfeldt, Anders
Titel: Party change as a necessity – the case of the Sweden Democrats
Upplaga: 2008
Förlag: Representation, 44:3, 235-276.

Fler artiklar kan tillkomma under kursen.

Övrig information

Breddkurs. Kursen kan tillgodoräknas i examen men inte ersätta annan kurs på grundläggande nivå i statsvetenskap (A).