Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv, 7,5 hp

Political Science Ba (A): Public administration from an international perspective, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SK007G
Ämne huvudområde: Statsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2014-03-26
Senast ändrad: 2014-03-26
Giltig fr.o.m: 2014-08-01

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att introducera internationella och jämförande perspektiv på offentlig förvaltning i Sverige och ge studenten verktyg att problematisera och analysera offentlig förvaltning ur dessa perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten visa förmåga att
-Redogöra för olika politiska organisationsformer och de effekter dessa kan ha på politikens processer och innehåll.
-Beskriva flernivåstrukturer och relatera det till svensk kontext.
-Redogöra för och diskutera vad europeisk integration kan innebära för beslutsfattande på regional och lokal nivå i Sverige.

Innehåll

Kursen ger en grundläggande introduktion till det jämförande perspektivet inom offentlig förvaltning. Governance behandlas i ett flernivåperspektiv där fokus ligger på relationen mellan EU och Sverige. Detta innefattar interaktionen mellan flera nivåer, från överstatlig till lokal nivå, och hur det påverkar beslutsfattandeprocesser.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Lärplattformen kommer att användas som en viktig komponent i lärandet.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga prov, muntliga prov, PM-uppgifter eller uppsats.

Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier http://www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Miles, Lee
Titel: Fusing with Europe?
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Ashgate

Författare/red: Pierre, Jon. och Peters, B.Guy
Titel: Understanding public management and administration: governance in comparative perspective
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Sage

Artiklar tillkommer.

Övrig information

Eventuellt krav på närvaro framgår av studiehandledningen. Student som ej uppfyller krav om obligatorisk närvaro ges möjlighet att komplettera detta vid nästkommande kurstillfälle. Vissa moment och föreläsningar kan komma att ges på engelska.