Kursplan

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv, 7,5 hp

Political Science Ba (A): Public administration from an international perspective, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SK007G
 • Ämne huvudområde: Statsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2014-03-26
 • Senast ändrad: 2020-11-23
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att introducera internationella och jämförande perspektiv på offentlig förvaltning i Sverige och ge studenten verktyg att problematisera och analysera offentlig förvaltning ur dessa perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten visa förmåga att
-Redogöra för olika politiska institutioner och de effekter dessa kan ha på politikens processer och innehåll.
-Redogöra för flernivåstrukturer och relatera det till svensk kontext.
-Redogöra för vad europeisk integration kan innebära för beslutsfattande på regional och lokal nivå i Sverige.

Innehåll

Kursen ger en grundläggande introduktion till det jämförande perspektivet inom offentlig förvaltning. Governance behandlas i ett flernivåperspektiv där fokus ligger på relationen mellan EU och Sverige. Detta innefattar interaktionen mellan flera nivåer, från överstatlig till lokal nivå, och hur det påverkar beslutsfattandeprocesser.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Lärplattformen kommer att användas som en viktig komponent i lärandet.

Examination

0018: Salstentamen, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0019: Seminarie I, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0020: Seminarie II, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Examinationen sker genom skriftliga prov, muntliga prov, PM-uppgifter och uppsats.

Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier http://www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Vissa moment och föreläsningar kan komma att ges på engelska.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Anckar, Carsten, von Schoultz, Åsa, Denk, Thomas & Karvonen, Lauri
 • Titel: Komparativ politik: Institutioner och beteende
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Michalski, A.
 • Titel: Europeiska unionen. Politik och styrning.
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Peters, B. Guy
 • Titel: The Politics of Bureaucracy. An Introduction to Comparative Public Administration.
 • Förlag: Senaste upplagan
 • Upplaga: Routledge.
Artiklar tillkommer.