Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik, 15 hp

Political Science Ba (A), Public administration in theory and practice, 15 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SK006G
Ämne huvudområde: Statsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Offentlig förvaltning i teori och praktik
Högskolepoäng: 15
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2014-03-26
Senast ändrad: 2014-03-26
Giltig fr.o.m: 2014-08-30

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att ge en introduktion till statsvetenskapliga begrepp och teoribildningar med speciellt fokus på offentlig förvaltning. Dessutom ges en grundläggande introduktion till det svenska politiska systemet. Kursen består av tre delkurser: introduktion (3hp), teori för offentlig förvaltning (6hp), det svenska politiska systemet (6hp)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten visa förmåga att:

för delkurs 1, Introduktion, 3hp, (Introduction)
- Redogöra för grundläggande statsvetenskapliga begrepp och teorier.
- Tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i studiet av politik med avseende på att kunna söka och kritiskt värdera information samt grundläggande kunskaper om vetenskapligt skrivande.

för delkurs 2, Teori för offentlig förvaltning, 6 hp, (Theory of Public Administration)
- Beskriva centrala statsvetenskapliga teoribildningar och begrepp relevanta för offentlig förvaltning.
- Redogöra för och problematisera aktuella politiska problem med hjälp av statsvetenskapliga begrepp och teorier.

för delkurs 3, Det svenska politiska systemet, 6 hp,(The Swedish political system)
- Redogöra för det svenska politiska systemets uppbyggnad samt hur det svenska politiska systemet fungerar
- Tillämpa tillägnad teoretisk kunskap på det svenska politiska systemet

Innehåll

Kursen ger en grundläggande introduktion till det statsvetenskapliga studiet av politik och vetenskapliga ideal. Vidare ges en översikt av centrala statsvetenskapliga begrepp och teorier inom offentlig förvaltning. Kursen behandlar även grunderna i det svenska politiska systemets uppbyggnad och funktionssätt.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Lärplattformen kommer att användas som en viktig komponent i lärandet.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga prov, muntliga prov och PM-uppgifter efter varje moment.

Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Badersten, Björn och Gustavsson, Jakob
Titel: Vad är statsvetenskap?
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Beckman, Ludvid och Mörkenstam, Ulf, red.
Titel: Politisk teori
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Bäck, Henry Larsson, Torbjörn och Erlingsson, Gissur
Titel: Den svenska politiken
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Fredrickson, H. George, Smith, Kevin B., Larimer, Christopher W. och Licari, Michael J
Titel: Public Administration Theory Primer
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Westview Press Inc

Författare/red: Rothstein, Bo, red.
Titel: Politik som organisation - Förvaltningspolitikens grundproblem
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: SNS

Artiklar kan tillkomma på delmomenten.

Övrig information

Eventuellt krav på närvaro framgår av studiehandledningen. Student som ej uppfyller krav om obligatorisk närvaro ges möjlighet att komplettera detta vid nästkommande kurstillfälle. Vissa moment och föreläsningar kan komma att ges på engelska.