Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik, 15 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för:

Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik, 15 hp

Political Science Ba (A), Public Administration in Theory and Practice, 15 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SK006G
 • Ämne huvudområde: Statsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Offentlig förvaltning i teori och praktik
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2006-09-30
 • Fastställd: 2014-03-26
 • Senast ändrad: 2021-05-18
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Det övergripande syftet med kursen är att ge en introduktion till statsvetenskapliga begrepp och teoribildningar med särskilt fokus på offentlig förvaltning. Dessutom ges en grundläggande introduktion till det svenska politiska systemet. Kursen består av tre delkurser: introduktion (5 hp), teori för offentlig förvaltning (5 hp), det svenska politiska systemet ( 5 hp)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten visa förmåga att:

för delkurs 1, Introduktion, 5 hp, (Introduction)
- Redogöra för grundläggande statsvetenskapliga begrepp
- Redogöra för grundläggande vetenskapliga förhållningssätt
- Redogöra för grunderna i forskningsprocessens olika steg

för delkurs 2, Det svenska politiska systemet, 5 hp, (The Swedish Political System)
- Redogöra för det svenska politiska och administrativa systemets uppbyggnad och
funktion.
- Tillämpa tillägnad teoretisk kunskap på det svenska politiska systemet

för delkurs 3, Teori för offentlig förvaltning, 5 hp, (Theory of Public Administration)
- Redogöra för centrala statsvetenskapliga teoribildningar och begrepp relevanta
för offentlig förvaltning.
- Redogöra för aktuella politiska problem med hjälp av statsvetenskapliga begrepp
och teorier.

Innehåll

Kursen ger en grundläggande introduktion till det statsvetenskapliga studiet av politik och vetenskapliga ideal. Vidare ges en översikt av centrala statsvetenskapliga begrepp och teorier inom offentlig förvaltning. Kursen behandlar även grunderna i det svenska politiska systemets uppbyggnad och funktionssätt.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Lärplattformen kommer att användas som en viktig komponent i lärandet. Vissa moment och föreläsningar kan komma att ges på engelska.

Examination

0009: Introduktion, Tentamen, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0014: Det svenska politiska systemet, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0016: Teori för offentlig förvaltning, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examinationen sker genom skriftliga prov, muntliga prov och PM-uppgifter.

Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Badersten, Björn och Gustavsson, Jakob
 • Titel: Vad är statsvetenskap?
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Bäck, Henry Larsson, Torbjörn och Erlingsson, Gissur
 • Titel: Den svenska politiken
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
 • Författare/red: Dahlström, Carl, red.
 • Titel: Politik som organisation - Förvaltningspolitikens grundproblem
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Kommentar: Kapitel 1-5
 • Författare/red: Heywood, A.
 • Titel: Political ideologies
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Palgrave Macmillan
 • Författare/red: Hysing, Erik & Olsson, Jan
 • Titel: Tjänstemän i politiken
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Linde, Jonas, Ekman, Joakim och Sedelius, Thomas.
 • Titel: Demokratiseringsprocesser: nya perspektiv och utmaningar.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Styhre, A.
 • Titel: Byråkrati - teoretiker, kritiker och försvarare
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber
Artiklar kan tillkomma på delmomenten.

Sidan uppdaterades 2021-05-18