Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Statsvetenskap GR (A), Populism och den liberala demokratin, 7,5 hp

Political Science Ba (A), Populism and Liberal Democracy, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SK051G
Ämne huvudområde: Statsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Populism och den liberala demokratin
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2018-03-14
Fastställd: 2018-03-23
Senast ändrad: 2018-03-23
Giltig fr.o.m: 2018-05-20

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till begreppet populism och dess förhållande till den liberalademokratin. Inom ramen för kursen diskuteras även orsaker till och konsekvenser av framväxten av populistiska partier och rörelser.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
• På en grundläggande nivå redogöra för olika definitioner av populism och hur de förhåller sig till den liberala demokratin
• Redogöra för variationer i och orsaker till populistiska partiers framväxt
• Redogöra för konsekvenser av populistiska partiers framväxt

Innehåll

I takt med att populistiska rörelsers ökade väljarframgångar och synlighet har också diskussionen kring populism allt mer kommit att prägla den allmänna debatten. Med Trumps presidentvalseger i USA, Storbritanniens Brexitomröstning samt ökade väljarframgångar för populistiska partier runt om i Europa talas det om en populistisk tidsålder. Ofta används dock begreppet slentrianmässigt som ett nedsättande epitet för politiska motståndare och som något som per definition står i strid med demokratiska grundvärderingar. Samtidigt finns en omfattande akademisk diskussion om begreppet och dess innehåll och uttryck. I denna kurs ges en introduktion till populismbegreppet och dess förhållande till den liberala demokratin. Vidare diskuteras populistiska partiers framväxt. Här läggs fokus på förklaringar till partiernas framgångar samt vilka konsekvenser som detta har på den moderna demokratin.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar.
Obligatoriska seminarier förekommer. Student som ej uppfyller krav om obligatorisk närvaro ges möjlighet att komplettera detta vid nästkommande kurstillfälle.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga prov, muntliga prov, PM-uppgifter och uppsats.

Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Mudde, Cas & Kaltwasser, Cristobal Rovira
Titel: Populism. A very short introduction
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Oxford University Press

Författare/red: Müller, Jan-Werner
Titel: Vad är populism?
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Bokförlaget Daidalos

Artiklar eller annat skriftligt material som tillhandahålls tillkommer.