Statsvetenskap GR (A), Populism och den liberala demokratin, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.

 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.


Kursplan för:

Statsvetenskap GR (A), Populism och den liberala demokratin, 7,5 hp

Political Science Ba (A), Populism and Liberal Democracy, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SK051G
 • Ämne huvudområde: Statsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Populism och den liberala demokratin
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2018-03-23
 • Senast ändrad: 2023-02-02
 • Giltig fr.o.m: 2023-05-15

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till begreppet populism och dess förhållande till den liberalademokratin. Inom ramen för kursen diskuteras även orsaker till och konsekvenser av framväxten av populistiska partier och rörelser.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
• På en grundläggande nivå redogöra för olika definitioner av populism och hur de förhåller sig till den liberala demokratin
• Redogöra för variationer i och orsaker till populistiska partiers framväxt
• Redogöra för konsekvenser av populistiska partiers framväxt

Innehåll

I takt med att populistiska rörelsers ökade väljarframgångar och synlighet har också diskussionen kring populism allt mer kommit att prägla den allmänna debatten. Med Trumps presidentvalseger i USA, Storbritanniens Brexitomröstning samt ökade väljarframgångar för populistiska partier runt om i Europa talas det om en populistisk tidsålder. Ofta används dock begreppet slentrianmässigt som ett nedsättande epitet för politiska motståndare och som något som per definition står i strid med demokratiska grundvärderingar. Samtidigt finns en omfattande akademisk diskussion om begreppet och dess innehåll och uttryck. I denna kurs ges en introduktion till populismbegreppet och dess förhållande till den liberala demokratin. Vidare diskuteras populistiska partiers framväxt. Här läggs fokus på förklaringar till partiernas framgångar samt vilka konsekvenser som detta har på den moderna demokratin.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och diskussionsövningar. Allt kursmaterial presenteras via en webbaserad undervisningsplattform.

Examination

2000: Individuell webbtest, Webbtentamen, 2,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

2100: Individuell inlämningsuppgift, Inlämningsuppgift, 5,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är en breddkurs. Kursen kan inräknas i examen, men däremot inte tillgodoräknas som motsvarande Statsvetenskap GR (A) vilket innebär att den inte ger behörighet till nästa progressionsnivå i Statsvetenskap.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Mudde, Cas & Kaltwasser, Cristobal Rovira
 • Titel: Populism. En kort introduktion.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Müller, Jan-Werner
 • Titel: Vad är populism?
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Bokförlaget Daidalos

Artiklar eller annat skriftligt material som tillhandahålls tillkommer.

Sidan uppdaterades 2023-02-02