Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Statsvetenskap GR (A), Skandinavisk politik, 7,5 hp

Political Science BA (A), Scandinavian Politics, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SK035G
Ämne huvudområde: Statsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Skandinavisk politik
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2011-01-25
Senast ändrad: 2013-07-05
Giltig fr.o.m: 2013-08-30

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till Skandinavisk politik och koppla skandinavisk politik till den Europeiska unionen.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redogöra för grundläggande frågor som rör skandinavisk politik
- redogöra för grundläggande empiriska rön och forskning inom skandinaviska politik,
- analysera den samtida utvecklingen av skandinavisk politik, baserad på teorier och empiriska resultat inom forskningsområdet.

Innehåll

Kursen fokuserar på den Skandinaviska politiska historien, och det politiska systemets funktion och organisation samt betydelsen av politiska partier och intressegrupper. Problem relaterade till genomförandet av demokrati och välfärdsstat kommer också att betonas tillsammans med den Europeiska integrationen och offentlig förvaltning.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska B.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Kursen ges på engelska.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig tentamen, PM och seminarieuppgifter.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Einhorn, Eric S. & John Logue, Modern Welfare States - Scandinavian Politics and Policy in the Global Age, Westport, Conn., Praeger, Latest edition

Larsson, Torbjörn & Henry Bäck, Governing and Governance in Sweden, Lund, Studentlitteratur, Latest edition.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Scientific articles will be added.