Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Statsvetenskap GR (A), Vad får samhällen att fungera? Betydelsen av tillit, korruption och sociala fällor, 7,5 hp

Political Science Ba (A), What Makes Society Work? The Importance of Social Trust, Corruption and Social Dilemmas, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SK017G
Ämne huvudområde: Statsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Vad får samhällen att fungera? Betydelsen av tillit, korruption och sociala fällor
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
Ansvarig avdelning: Avdelningen för samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2008-04-01
Fastställd: 2008-06-09
Senast ändrad: 2014-01-28
Giltig fr.o.m: 2014-05-31

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till hur tillit, korruption och sociala fällor kan bidra med en förståelse av vad som får samhällen att fungera ur ett statsvetenskapligt perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- visa grundläggande kunskaper om teorier rörande tillitens ursprung och variation ur ett jämförande perspektiv,
- visa grundläggande kunskaper om korruption som samhällsvetenskapligt fenomen och korruptionens konsekvenser ur ett jämförande perspektiv,
-visa grundläggande kunskaper om teorier om relationen mellan tillit och fungerande samhällen.

Innehåll

Kursen behandlar betydelsen av medmänsklig tillit för samhällens uppbyggnad och utveckling där korruption och vanskötsel av offentlig verksamhet och fungerande välfärdsstater utgör olika extremer. Kursen belyser problem som korruption eller avsaknad av samarbete utifrån teorier om den sociala tilliten. Under kursens gång kommer förekomsten av tillit och korruption att belysas ur ett internationellt jämförande perspektiv. Kursen belyser även vilka metoder som används för att studera den medmänskliga tilliten och vilka brister och förtjänster dessa metoder har. Under kursen kommer olika undersökningsmetoder att introduceras och analyseras genom olika övningar.

Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen genomförs via datorbaserat konferensprogram. Tillgång till dator med Internetuppkoppling krävs.

Examination

Examinationen sker såväl genom skriftlig tentamen som seminarieuppgifter och
PM.

Betygskriterier; se ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Andersson, Staffan, Andreas Bergh, Gissur Ó. Erlingsson och Mats Sjölin, (red.)
Titel: Korruption, maktmissbruk och legitimitet.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Norstedts

Författare/red: Rothstein, Bo
Titel: Sociala fällor och tillitens problem
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: SNS Förlag

Författare/red: Trägårdh, L, Wallman Lundåsen, S, Wollebæk, D & Svedberg
Titel: Den svala svenska tilliten: Förutsättningar och utmaningar
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: SNS

Artiklar tillkommer

Övrig information

Breddkurs. Kursen kan tillgodoräknas i examen men inte ersätta annan kurs på grundläggande nivå i statsvetenskap (A).

Examination enligt denna kursplan kan ske senast ett läsår efter registrering på kursen. Den som inte är klar med kursen bör ta kontakt med ämnesansvarig.