Statsvetenskap GR (B), Organisering, beslutsfattande och genomförande av politik på lokal nivå, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Statsvetenskap GR (B), Organisering, beslutsfattande och genomförande av politik på lokal nivå, 7,5 hp

Political Science BA (B), Institutions, Decision-making and Policy Implementation at the Local Level, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SK064G
 • Ämne huvudområde: Statsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Organisering, beslutsfattande och genomförande av politik på lokal nivå
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2022-03-15
 • Senast ändrad: 2022-03-15
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-15

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna fördjupad kunskap om den
kommunala nivån och dess organisering, beslutsfattande och
genomförande av politik. Kursen utvecklar studenternas förmåga att
analysera den lokala nivåns förutsättningar och de utmaningar den står
inför i Sverige och i andra länder.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
- Redogöra för och analysera den lokala nivåns organisering och de
utmaningar den lokala nivån står för.
- Redogöra för och analysera hur beslutsfattande sker på den lokala
nivån.
- Analysera och tillämpa teorier om hur styrning av politiken sker på
den lokala nivån.

Innehåll

Kursen fokuserar på den kommunala nivåns organisering, beslutsfattande
och genomförande av politik. Kursen behandlar detta inom flera olika
politikområden. Särskilt belyses de förändringar som kommuner står inför,
vilket innefattar såväl ändrade organisationsmodeller och styrningsfilosofier
som indirekta samhällsförändringar kopplade till exempelvis tilltagande
urbanisering. Utöver inriktningen mot det svenska kommunsystemet görs
också vissa internationella utblickar för att möjliggöra jämförelser.

Behörighet

Statsvetenskap GR (A) minst 22,5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, workshops och seminarier.
Seminarier är obligatoriska.

Examination

1000: Seminarium, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1200: Seminarium, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

1300: Hemtentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Länk till ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett besked från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3 gånger inom loppet av 1 år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Gissur Ó Erlingsson, Johan Wänström
 • Titel: Politik och förvaltning i svenska kommuner
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Niklas Bolin, Sara Nyhlén, Pär Olausson
 • Titel: Lokalt beslutsfattande
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Stig Montin, Gun Hedlund
 • Titel: Governance på svenska
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Santérus förlag

Artiklar tillkommer.

Sidan uppdaterades 2021-06-10