Kursplan

Kursplan för Statsvetenskap GR (B), Utvärdering i offentlig verksamhet, 7,5 hp

Political Science Ba (B), Evaluation in Public Administration, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SK047G
 • Ämne huvudområde: Statsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (B)
 • Namn (inriktning): Utvärdering i offentlig verksamhet
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 100%
 • Ansvarig institution: Samhällsvetenskap
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-03-04
 • Fastställd: 2016-03-21
 • Senast ändrad: 2016-03-21
 • Giltig fr.o.m: 2016-08-01

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studentens förståelse utvärderingens betydelse inom i relation till olika typer av organisationer, policy och processer inom den offentliga förvaltningen. Kursen ger också kunskap om utvärderingsteori och metod, samt en förståelse för av konsekvenser av tillämpandet av dessa. Kursen utvecklar dessutom studentens förmåga att kritiskt bedöma och formulera olika sätt att angripa en utvärderingsproblematik. I förlängningen innebär detta att studenten tillägnar sig grundläggande kunskap om vilka krav som kan ställas under upphandling och genomförande av specifika utvärderingstjänster.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna
- Redogöra för olika sätt att betrakta betydelsen av utvärdering av olika offentliga verksamheter, policys och processer.
- Analyser och problematisera olika utvärderingsmetoder och deras teoretiska fundament.
- Analysera och problematisera olika sätt att angripa olika utvärderingsuppgifter.
- Praktiskt kunna formulera en upphandling av utvärdering och själva designa en lämplig utvärderingsstrategi i relation till ett verkligt program eller en policy.

Innehåll

Utvärdering har under tid varit ett stort och växande fenomen inom offentlig verksamhet och i relation till offentligt finansierad verksamhet, ofta bedriven i projektform. Kursen ger en förståelse för utvärdering som fenomen, dess framväxt och tillväxt, likaväl som dess relation till styrningen av samhället och dess organisationer. Kursen ger också färdigheter gällande upphandling av utvärdering och hantverket att designa utvärdering.

Behörighet

Statsvetenskap GR (A), 22,5 hp

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, workshops och seminarier. Workshops och seminarier är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga prov, muntliga prov, PM-uppgifter och uppsats.
Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier, www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Johansson, Vicki & Lindgren, Lena (red.)
 • Titel: Uppdrag offentlig granskning
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Sandberg, S & Faugert, S
 • Titel: Perspektiv på utvärdering
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Vedung, Evert
 • Titel: Utvärdering i politik och förvaltning
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
Övrig information
Student som ej uppfyller krav om obligatorisk närvaro ges möjlighet att komplettera detta vid nästkommande kurstillfälle.