Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Statsvetenskap GR (C), 30 hp

Political Science Ba (C), 30 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: SK026G
Ämne huvudområde: Statsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (C)
Högskolepoäng: 30
Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Samhällsvetenskap
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2006-09-30
Fastställd: 2009-10-31
Senast ändrad: 2014-11-03
Giltig fr.o.m: 2015-01-01

Syfte

Statsvetenskapliga analysinriktningar syftar till att ge en breddning och fördjupning i olika statsvetenskapliga skolbildningar. Momentet utgår från olika forskningsfrågor och forskningsproblem och belyser olika vetenskapsteoretiska synsätt och forskningsetiska riktlinjer. Föreläsningar varvas med seminarier.

Metod syftar till att ge en breddning och fördjupning av vetenskapsteoretiska och
metodologiska problem inom statsvetenskapen. Forskningsprocessens faser,
problemformulering, undersökningsdesign, datainsamling, tolkning, förklaring
och rapportering presenteras och diskuteras. Momentet innebär en fördjupning av
tidigare inhämtade metodkunskaper och erbjuder analytiska ingångar till och
verktyg för det egna uppsatsarbetet. Föreläsningar varvas med övningar och
seminarier.

Självständigt arbete, syftar till att ge studenten förmågan att självständigt behandla
statsvetenskapligt material och problemställningar.

Lärandemål

Lärandemål
Inom statsvetenskapliga analysinriktningar 7,5 hp, förväntas studenten
- kunna redogöra för huvuddragen för olika analysinriktningar inom ämnet
statsvetenskap
- kunna analysera forskningsfrågor utifrån olika inom statsvetenskapen
förekommande analysinriktningar
- känna till och kunna tillämpa olika statsvetenskapliga analysinriktningar på olika
typer av forskningsproblem
- kunna relatera olika vetenskapsteoretiska synsätt och forskningsetiska
riktlinjer till forskning som bedrivs inom studentens ämnesområde.

Inom metod, 7,5 hp, förväntas studenten kunna
- visa självständig förmåga att genomföra empiriska undersökningar av
utifrån såväl kvalitativa som kvantitativa metoder
- visa självständig förmåga att tillämpa de metoder som studerats i momentet samt
kunna motivera valet av metod för en vetenskaplig undersökning
- visa god förmåga att självständigt tolka resultatet från enklare kvalitativ och
kvantitativa metoder analyser
- visa grundläggande färdigheter i statistisk databehandling
- visa grundläggande färdigheter i textanalytisk metod.

Inom självständigt arbete, 15 hp, förväntas studenten kunna
- självständigt avgränsa, utforma och utföra en mindre forskningsuppgift med
relevant teori och problemställning samt kunna tillämpa statsvetenskaplig metod
- författa och försvara en vetenskapligt upplagd uppsats
- självständigt genomföra en opposition
- aktivt och självständigt delta i seminariediskussioner.

Innehåll

Kursen består av:
1. Statsvetenskapliga analysinriktningar, 7,5 hp
2. Metod, 7,5 hp
3. Självständigt arbete, 15 hp

Momentet statsvetenskapliga analysinriktningar innehåller en genomgång av de
samtida teoretiska huvudinriktningarna inom statsvetenskapen och en genomgång
av metodiska problem och diskussioner inom teoriinriktningarna utifrån olika
vetenskapsteoretiska synsätt och forskningsetiska riktlinjer. Vidare ges exempel på
hur teorierna används i analyser av statsvetenskapliga problem och detta kopplas
genomgående till det egna uppsatsarbetet.

Momentet metod innehåller en genomgång av och diskussion kring
forskningsprocessens faser, problemformulering, undersökningsdesign,
datainsamling, tolkning, förklaring och rapportering. Momentet belyser
vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom statsvetenskapen.
Momentet innebär en fördjupning av tidigare inhämtade metodkunskaper och
erbjuder analytiska ingångar till och verktyg för det egna uppsatsarbetet.

I momentet självständigt arbete ska en statsvetenskaplig problemställning
formuleras och besvaras i en uppsats. Förutom författandet av en uppsats ingår i
detta moment också seminarieverksamhet och fullgörande av en
oppositionsuppgift. Halvvägs in i momentet hålls ett obligatoriskt
mellanseminarium inför det självständiga arbetet. I momentet ingår även en
obligatorisk genomgång och övning i litteratursökning.

Behörighet

Statsvetenskap GR (A) 30 hp och GR (B) minst 22,5 hp, varav 7,5 hp självständigt arbete.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar.
Viss undervisning kan vara obligatorisk.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga prov, muntliga prov, PM-uppgifter eller uppsats efter varje moment.

Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Moment 1

Kommentar: Artiklar tillkommer

Författare/red: Gilje, Nils & Grimen, Harald
Titel: Samhällsvetenskapens förutsättningar
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Daidalos

Moment 2

Kommentar: Artiklar kan tillkomma

Författare/red: Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf, Stjärnhagen, Ola
Titel: Statistisk verktygslåda 1
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Gerring, John
Titel: Case study research - Principles and Practices
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Cambridge

Författare/red: Teorell Jan och Svensson Torsten
Titel: Att fråga och att svara: Samhällsvetenskaplig metod
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Referenslitteratur

Moment 1

Författare/red: Marsh, David & Stoker, Gerry
Titel: Theory and Methods in Political Science
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Palgrave Macmillan

Moment 2

Författare/red: Marsh, David & Stoker, Gerry
Titel: Theory and Methods in Political Science
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Palgrave Macmillan

Moment 3

Författare/red: Augustsson, Gunnar
Titel: Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Språkrådet
Titel: Svenska skrivregler
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber