Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel" i senaste versionen av kursplanen.

Det går bra att skriva ut en kursplan direkt från webbsidan genom att använda kortkommandot ctrl+P. Det går då även att spara planen som en PDF.


Kursplan för:

Statsvetenskap GR (C), 30 hp

Political Science Ba (C), 30 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: SK026G
 • Ämne huvudområde: Statsvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (C)
 • Högskolepoäng: 30
 • Fördjupning vs. Examen: G2E - Kursen ligger på grundnivå och fordrar minst 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav samt innehåller examensarbete för kandidatexamen.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Humaniora och samhällsvetenskap
 • Fastställd: 2009-10-31
 • Senast ändrad: 2021-11-19
 • Giltig fr.o.m: 2022-01-10

Syfte

Statsvetenskaplig teori syftar till att ge såväl breddning som fördjupning inom ramen för två statsvetenskapliga forskningsområden. Momentet behandlar teorier inom två centrala delar i den parlamentariska styrningskedjan: teorier om representation respektive teorier om policyskapande. Den förstnämnda fokuserar på principer och mekanismer för det representativa styret medan den andra fokuserar på beslutsfattande och implementering, särskilt på lokal nivå. Momentet utgår från relevanta forskningsproblem. Föreläsningar varvas med seminarier.

Metod syftar till att ge såväl en breddning som fördjupning av vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom statsvetenskapen. Forskningsprocessens faser, problemformulering, undersökningsdesign, datainsamling, tolkning, förklaring och rapportering presenteras och diskuteras. Momentet innebär en fördjupning av tidigare inhämtade metodkunskaper och erbjuder analytiska ingångar till och verktyg för det egna uppsatsarbetet. Även forskningsetiska frågor belyses. Föreläsningar varvas med övningar och seminarier.

Självständigt arbete, syftar till att ge studenten förmåga att självständigt behandla statsvetenskapligt material och problemställningar.

Lärandemål

Inom statsvetenskaplig teori 7,5 hp, förväntas studenten kunna:
• redogöra för huvuddragen i teorier om representation och policyskapande.
• analysera och självständigt tillämpa teorier om representation och policyskapande på olika typer av forskningsproblem

Inom metod, 7,5 hp, förväntas studenten kunna:
• självständigt kunna genomföra empiriska undersökningar utifrån såväl kvalitativa som kvantitativa metoder
• visa självständig förmåga att tillämpa de metoder som studerats i momentet samt kunna försvara valet av metod för en vetenskaplig undersökning
• självständigt genomföra och tolka resultat från kvalitativa och kvantitativa analyser
• kunna redogöra för och kritiskt analysera olika vetenskapsteoretiska synsätt samt kunna tillämpa forskningsetiska riktlinjer inom ämnesområdet

Inom självständigt arbete, 15 hp, förväntas studenten kunna:
• självständigt avgränsa, utforma och genomföra en mindre forskningsuppgift med relevant teori och problemställning samt kunna tillämpa statsvetenskaplig metod
• författa och försvara en vetenskapligt upplagd uppsats
• självständigt genomföra en kritisk granskning av en uppsats
• aktivt och självständigt genomföra seminariediskussioner

Innehåll

Kursen består av:
1. Statsvetenskaplig teori, 7,5 hp
2. Metod, 7,5 hp
3. Självständigt arbete, 15 hp

Momentet statsvetenskapliga teori utgörs av studier av teorier inom två centrala delar i den parlamentariska styrningskedjan: teorier om representation respektive teorier om policyskapande. Den förstnämnda fokuserar på principer och mekanismer för det representativa styret medan den andra fokuserar på beslutsfattande och implementering, särskilt på lokal nivå. Exempel ges därutöver på hur teorierna kan tillämpas i statsvetenskapliga studier.

Momentet metod innehåller en genomgång av och diskussion kring forskningsprocessens faser, problemformulering, undersökningsdesign, datainsamling, tolkning, förklaring och rapportering. Momentet belyser metodologiska problem inom statsvetenskapen och behandlar även forskningsetiska och vetenskapsteoretiska spörsmål. Momentet innebär en fördjupning av tidigare inhämtade metodkunskaper och erbjuder analytiska ingångar till och verktyg för det egna uppsatsarbetet. I momentet ingår även en genomgång och övning i litteratursökning.

I momentet självständigt arbete ska en statsvetenskaplig problemställning formuleras och besvaras i en uppsats. Förutom författandet av en uppsats ingår i detta moment också seminarieverksamhet och fullgörande av en oppositionsuppgift. Halvvägs in i momentet hålls ett obligatoriskt mellanseminarium inför det självständiga arbetet.

Behörighet

Statsvetenskap GR (A), 30 hp och Statsvetenskap GR (B), 30 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskursen: Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar. Viss undervisning är obligatorisk. Handledning ges enbart under kursen för självständigt arbete. Omregistrerade studenter är inte berättigade till ytterligare handledning. Studenter som ges betyg Fx är berättigade till ett ytterligare handledningstillfälle.

Distanskursen: Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och olika former av övningar. Obligatoriska sammankomster på campus förekommer. Handledning ges enbart under kursen för självständigt arbete. Omregistrerade studenter är inte berättigade till ytterligare handledning. Studenter som ges betyg Fx är berättigade till ett ytterligare handledningstillfälle. För att genomföra kursen krävs tillgång till dator med Internetuppkoppling, mikrofon, webbkamera och högtalare.

Examination

1001: Statsvetenskaplig teori, 3,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Obligatoriska seminarier. Kan ersättas av skriftliga inlämningsuppgifter när kursen hålls på distans efter beslut från examinator.

1002: Statsvetenskaplig teori, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Skriftlig inlämningsuppgift

2001: Metod, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Skriftlig inlämningsuppgift 1

2002: Metod, 1,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Skriftlig inlämningsuppgift 2

2003: Metod, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Seminarium 1

2004: Metod, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Seminarium 2

2005: Metod, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.
Skriftlig inlämningsuppgift med seminarium

3000: Självständigt arbete, 15,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Examinationen sker genom skriftliga prov, muntliga prov, PM-uppgifter eller uppsats efter varje moment.

Betygskriterier: se ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

Moment 1
 • Författare/red: Frederickson, H. George, Kevin B. Smith, Christopher W. Larimer, Michael J. Licari
 • Titel: The Public Administration Theory Primer
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Westview Press Inc.
 • Författare/red: Manin, Bernard
 • Titel: The Principles of Representative Government
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Cambridge University Press
Moment 2
 • Författare/red: Bergström, Göran och Boréus, Kristina
 • Titel: Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf, Stjärnhagen, Ola
 • Titel: Statistisk verktygslåda 1
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: Gerring, John
 • Titel: Case study research - Principles and Practices
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Cambridge

Referenslitteratur

Moment 3
 • Författare/red: Ekengren, Ann-Marie och Hinnfors, Jonas.
 • Titel: Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats.
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare: Mittuniversitetets bibliotek
 • Artikeltitel: Biblioteket i Moodle: Skriva och referera
 • Författare/red: Språkrådet
 • Titel: Svenska skrivregler
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Liber

Artiklar tillkommer på delmomenten.

Sidan uppdaterades 2022-12-05