Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning. Turismvetenskap studerar villkoren för detta, fördjupar kunskaper kring företag och organisationer inom turismen samt analyserar vilka effekter turismen ger på destinationen.

Turismvetenskap är ett studie- och forskningsområde med helhetssyn där fysiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter samspelar. Men turism är inte ett isolerat studieområde. Omvärldens sätt att fungera och omvärldshändelser har visat sig spela en avgörande roll för turismens och turistnäringens möjligheter och villkor. Därför är det viktigt att kunna sätta in turism i ett vidare perspektiv, med användning av kunskaper från olika samhällsvetenskaper. Turismvetenskap är därför ett interdisciplinärt vetenskapligt ämne som har utvecklats vid Mittuniversitetet där samverkan mellan olika samhällsvetenskapliga områden bidrar till ämnets utveckling och innehåll.

I många sammanhang ses turism som en del av det bredare engelska begreppet "leisure", som innefattar fritid och rekreation. Det är ett område där studierna inriktas på människors beteenden och hur deras fritidsintressen och rekreationsbehov tillfredsställs. Oavsett vilken typ av turism det gäller ställs krav på hög kvalitet i turistnäringens och destinationernas sätt att fungera. Det som erbjuds ska motsvara turisternas förväntningar. Det är därför en fråga om att göra strategiska val för att utveckla en väl fungerande turism och en lönsam turistnäring.

Vid Mittuniversitetet finns utbildning i turismvetenskap på såväl grundnivå som avancerad nivå samt på forskarnivå. Kurser erbjuds vid Mittuniversitetets campus i Östersund. Utbildning på grundnivå bedrivs främst inom programmet Turism och destinationsutveckling, där turismvetenskap är ett valbart huvudområde i examen. Inom ämnet erbjuds också fristående distanskurser. Utbildning inom detta område är en grund för kvalificerad yrkesverksamhet inom alla delar av turismsektorn.

Sidan uppdaterades 2014-08-22