Kursplan

Kursplan för Turismvetenskap AV, Hållbar natur- och kulturturism, 15 hp

Tourism Studies MA, Sustainable Nature & Culture Based Tourism, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR002A
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Hållbar natur- och kulturturism
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2010-09-01
 • Fastställd: 2010-10-13
 • Senast ändrad: 2013-05-22
 • Giltig fr.o.m: 2013-08-31

Syfte

Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper om natur och kultur som resurser i det turistiska systemet, samt färdigheter att analysera påverkan från turism på natur- och kulturmiljöer.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

• Förklara och tillämpa centrala begrepp och metoder som utgör fördjupad kunskap
inom området hållbar natur- och kulturturism (K2)
• Förklara och kritiskt granska hur naturmiljöns ekosystem och habitat kan påverkas
av turismrelaterade verksamheter (F1)
• Analysera och värdera natur- och kulturmiljöer som resurser i det turistiska
systemet genom grupparbeten och muntliga presentationer (F2)
• Göra miljömässiga, sociala och ekonomiska avvägningar mellan exploatering och
bevarande av natur- och kulturresurser inom turism, baserat på vetenskaplig
kunskap (V1)

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt i begreppet hållbar natur- och kulturturism, omfattande både ett utbuds- och efterfrågeperspektiv. Naturmiljön ska planeras för ett långsiktigt hållbart utnyttjande till fördel för såväl turisten, turistnäringen som naturmiljön. Inom kulturturismen är problematiken delvis annorlunda med fler intressenter. Principerna för hållbar användning och exploatering av natur- och kulturresurser behandlas inom kursen, liksom en kritisk granskning av planeringsmetoder för utnyttjandet av sådana miljöer.

Behörighet

För behörighet till kursen krävs Kandidatexamen med 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet Kulturgeografi, Turismvetenskap eller motsvarande, samt Engelska B från gymnasiet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier. Kursen innehåller även grupparbeten, muntliga redovisningar och exkursioner.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen, seminariediskussioner samt muntliga redovisningar och exkursioner.

Betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Manning, Robert E
 • Titel: Studies in Outdoor Recreation. Search and Research for Satisfaction.
 • Förlag: OSU Press
 • Upplaga: Latest edition

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Fredman, Peter & Tyrväinen, Liisa
 • Titel: Frontiers in Nature-based Tourism. Lessons from Finland, Iceland, Norway and Sweden
 • Ort: London and New York
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: Latest edition
 • Författare/red: Newsome, David., Moore, Susan & Dowling, Ross, K
 • Titel: Natural area tourism. Ecology, impacts and management.
 • Förlag: Channel View Publications
 • Upplaga: Latest edition
 • Författare/red: Page, Stephen, J & Dowling, Ross, K
 • Titel: Ecotourism.
 • Förlag: Prentice hall
 • Upplaga: Latest edition
 • Författare/red: Timothy, Dallen. J
 • Titel: Cultural Heritage and Tourism. An Introduction.
 • Förlag: Channel View Publications
 • Upplaga: Latest edition
Övrig information
Kursen kan komma att ges på engelska