Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Turismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism, 7,5 hp

Tourism studies AV, Qualitative Methods in Tourism, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: TR011A
Ämne huvudområde: Turismvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Kvalitativa metoder i turism
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2016-02-02
Fastställd: 2016-03-29
Senast ändrad: 2016-03-29
Giltig fr.o.m: 2015-09-10

Syfte

Kursen syftar till att introducera den kvalitativa undersökningens många sidor, fördelar och nackdelar, så att de själva kan avgöra när en kvalitativ studie är det bästa alternativet för undersökning och analys, också när det gäller det självständiga arbetet. Kursen syftar också till att ge studenterna kunskaper och verktyg för att praktiskt kunna genomföra tillförlitlig och kritisk kvalitativ forskning och analys.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna:
- Ha teoretiska kunskaper om den kvalitativa undersökningens olika filosofiska antaganden och tolkningsramar.
- Ha kunskaper som är av vikt för att kunna utforma en kvalitativ undersökning.
- Ha teoretiska kunskaper om de olika kvalitativa metoder som presenteras i kursen.
- Kunna samla in kvalitativ data och analysera den med en kvalitativ undersökningsmetod.
- Kunna kritiskt utvärdera och verifiera tillförlitligheten i en kvalitativ undersökning.

Innehåll

Kursen består av fyra delar: a) introduktion till kvalitativa undersökningar liksom dess filosofiska antaganden och tolkningsramar, b) utformning av en kvalitativ studie, c) insamling av data, d) analys av data och författande av en kvalitativ studie.

a) Introduktion till kvalitativa undersökningar liksom dess filosofiska antaganden och tolkningsramar fokuserar på filosofiska frågor kring kvalitativ kunskaps ontologi, epistemologi, axiologi och metodologi. Här får studenterna en presentation av tolkningsramar som kan användas i framtida kvalitativ forskning, t.ex. socialkonstruktivism, postpositivism, postmoderna perspektiv och kritisk teori.

b) Utformning av en kvalitativ studie ger studenterna kunskaper och verktyg att förstå när en kvalitativ studie är lämplig, vad som krävs för denna typ av studie samt den generella plan som krävs för dess genomförande. Följande fem kvalitativa metoder presenteras, bedöms kritiskt och jämförs i detalj: narrativ, fenomenologisk, grounded theory, etnografisk och fallstudie.

c) Delen datainsamling går igenom vad det konkret innebär att ägna sig åt fältarbete i kvalitativa undersökningar. Praktiska frågor behandlas, bl.a. sampling, att få tillgång till studieobjektet och datalagring, som alla är viktiga för god kvalitativ forskning. Olika former av datainsamling presenteras och jämförs, t.ex. intervju, observation och tillgång till handlingar. Detta för att ge studenterna verktyg för egen framtida forskning.

d) I dataanalys och författande av en kvalitativ studie lär studenterna sig att skriva en kvalitativ rapport. Denna del av kursen ger studenterna strategier att använda för att tolka kvalitativ data enligt de kvalitativa metoder som presenterades tidigare och diskuterar hur kvalitativt arbete valideras och utvärderas.

Behörighet

För behörighet till kursen krävs Kandidatexamen med 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet Kulturgeografi, Turismvetenskap eller motsvarande, samt Engelska B från gymnasiet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Inlämningsuppgifter.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Cresswell, J.
Titel: Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Sage Publications

Referenslitteratur

Författare/red: Kvale, S. & Brinkmann, S.
Titel: InterViews: learning the craft of qualitative research interviewing
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Sage Publications

Författare/red: Silverman, D. (ed).
Titel: Qualitative research: theory, method and practice
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Sage Publications

Författare/red: Yin, R.
Titel: Case study research: design and methods
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Sage Publication

Ytterligare litteratur/material kan tillkomma.

Each lecture will be provided with supplementary readings through academic journal articles.

Övrig information

Undervisning kan ske på engelska. Kursen ingår i programmet Magister i turismvetenskap, 60 hp.