Turismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Turismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism, 7,5 hp

Tourism studies MA, Qualitative Methods in Tourism, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR011A
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Kvalitativa metoder i turism
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-02-02
 • Fastställd: 2016-03-29
 • Senast ändrad: 2020-02-17
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Kursen syftar till att introducera den kvalitativa undersökningens många sidor, fördelar och nackdelar, så att de själva kan avgöra när en kvalitativ studie är det bästa alternativet för undersökning och analys, också när det gäller det självständiga arbetet. Kursen syftar också till att ge studenterna kunskaper och verktyg för att praktiskt kunna genomföra tillförlitlig och kritisk kvalitativ forskning och analys.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna:
- Ha teoretiska kunskaper om den kvalitativa undersökningens olika filosofiska antaganden och tolkningsramar.
- Ha kunskaper som är av vikt för att kunna utforma en kvalitativ undersökning.
- Ha teoretiska kunskaper om de olika kvalitativa metoder som presenteras i kursen.
- Kunna samla in kvalitativ data och analysera den med en kvalitativ undersökningsmetod.
- Kunna kritiskt utvärdera och verifiera tillförlitligheten i en kvalitativ undersökning.

Innehåll

Kursen består av fyra delar: a) introduktion till kvalitativa undersökningar liksom dess filosofiska antaganden och tolkningsramar, b) utformning av en kvalitativ studie, c) insamling av data, d) analys av data och författande av en kvalitativ studie.

a) Introduktion till kvalitativa undersökningar liksom dess filosofiska antaganden och tolkningsramar fokuserar på filosofiska frågor kring kvalitativ kunskaps ontologi, epistemologi, axiologi och metodologi. Här får studenterna en presentation av tolkningsramar som kan användas i framtida kvalitativ forskning, t.ex. socialkonstruktivism, postpositivism, postmoderna perspektiv och kritisk teori.

b) Utformning av en kvalitativ studie ger studenterna kunskaper och verktyg att förstå när en kvalitativ studie är lämplig, vad som krävs för denna typ av studie samt den generella plan som krävs för dess genomförande. Följande fem kvalitativa metoder presenteras, bedöms kritiskt och jämförs i detalj: narrativ, fenomenologisk, grounded theory, etnografisk och fallstudie.

c) Delen datainsamling går igenom vad det konkret innebär att ägna sig åt fältarbete i kvalitativa undersökningar. Praktiska frågor behandlas, bl.a. sampling, att få tillgång till studieobjektet och datalagring, som alla är viktiga för god kvalitativ forskning. Olika former av datainsamling presenteras och jämförs, t.ex. intervju, observation och tillgång till handlingar. Detta för att ge studenterna verktyg för egen framtida forskning.

d) I dataanalys och författande av en kvalitativ studie lär studenterna sig att skriva en kvalitativ rapport. Denna del av kursen ger studenterna strategier att använda för att tolka kvalitativ data enligt de kvalitativa metoder som presenterades tidigare och diskuterar hur kvalitativt arbete valideras och utvärderas.

Behörighet

För behörighet till kursen krävs avlagd kandidatexamen om minst 180 hp samt Engelska kurs 6/ Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

0010: Examination, 7,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Inlämningsuppgifter. Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Undervisning sker på engelska. Kursen ingår i programmen Magister i turismvetenskap, 60 hp, Master i turism, 120 hp samt Master by research, inriktning turismvetenskap, 120 hp.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Cresswell, John.
 • Titel: Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage Publications

Referenslitteratur

 • Författare/red: Kvale, Steinar. & Brinkmann, Svend.
 • Titel: InterViews: learning the craft of qualitative research interviewing
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage Publications
 • Författare/red: Silverman, David. (ed).
 • Titel: Qualitative research: theory, method and practice
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage Publications
 • Författare/red: Tim Coles, David T. Duval, & Gareth Shaw
 • Titel: Student’s Guide to Writing Dissertations and Theses in Tourism Studies and Related Disciplines
 • Upplaga: Latest edition
 • Förlag: Routledge
 • Författare/red: Yin, Robert.
 • Titel: Case study research: design and methods
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage Publication
Ytterligare litteratur/material kan tillkomma.

Each lecture will be provided with supplementary readings through academic journal articles.

Sidan uppdaterades 2020-06-26