Kursplan

Kursplan för Turismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism, 7,5 hp

Tourism studies AV, Quantitative Methods in Tourism, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR012A
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Kvantitativa metoder i turism
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Turismvetenskap och geografi
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-02-02
 • Fastställd: 2016-04-13
 • Senast ändrad: 2016-04-13
 • Giltig fr.o.m: 2015-09-10

Syfte

Kursen består av två delar. Den första delen är en introduktion till tillämpning av kvantitativa metoder för test av teorier inom turismvetenskap. Närmare bestämt diskuteras typ, kvalitet och olika källor till turismvetenskaplig data kritiskt. Vidare belyses enkätundersökningens process genom att arbeta fram kopplingen mellan det teoretiska ramverket och undersökningens utformning. Slutligen introduceras olika metoder för att samla in data samt för att utveckla och testa enkäter.

Kursens andra del presenterar olika metoder för att analysera turismvetenskaplig data. Såväl modeller för deskriptiv analys av data, som modeller för inferensanalys behandlas och diskuteras kritiskt. Kursens andra del avslutas med en genomgång av grunderna i linjär strukturell ekvationsmodellering (SEM).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

- Kritiskt diskutera frågor om vetenskaplig stringens inom ramen för dataanalys gällande hypotesprövning och validering av teorier med samhällsvetenskaplig grund

- Förstå en rad olika kvantitativa dataanalysmetoder

- Tillämpa de begrepp och tekniker som presenteras under kursen gällande kvantitativ analys av data för självständigt arbete.

Innehåll

Kursen består av två delar. Del 1 introducerar tillämpningen av kvantitativa metoder för test av teorier inom turismvetenskap. Efter en genomgång av begreppet data och dess roll inom turismvetenskaplig forskning presenteras den typiska enkätundersökningens olika steg. På så sätt åskådliggörs kopplingen till den teoretiska modellen liksom de viktigaste kriterierna för att utforma en undersökning, konstruera en enkät, samla in data, och slutligen analyseras data.

Eftersom kursen är utformad som ett stöd för studenterna i det självständiga arbetet genomförs kursens andra del delvis i datasal som ett sätt att ge studenterna möjlighet att analysera kvantitativ data med hjälp av SPSS (Statistical Package for the Social Sciences®). Då data från verkliga turismvetenskapliga undersökningar används kan de viktigaste analysmetoderna inom turismvetenskap diskuteras och tillämpas, till exempel deskriptiv analys och inferens och uni/bi och multivariatanalys.

Behörighet

För behörighet till kursen krävs Kandidatexamen med 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet Kulturgeografi, Turismvetenskap eller motsvarande, samt Engelska B från gymnasiet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Lektioner, handledning och undervisning i datasal.

Examination

Skriftligt prov och hemuppgifter.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Referenslitteratur

 • Författare/red: Baggio, R., & Klobas, J.
 • Titel: Quantitative methods in tourism: a handbook.
 • Förlag: Channel View Books
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare/red: Cramer, D.
 • Titel: Fundamental statistics for social research: step-by-step calculations and computer techniques using SPSS for windows
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Creswell, John, W.
 • Titel: Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches
 • Förlag: Sage Publications
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Finn, M., M, Elliott-White., & M Walton
 • Titel: Tourism and leisure research methods: data collection, analysis, and interpretation
 • Förlag: Longman
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Forza, C.
 • Titel: Surveys. In Karlsson, Ch. (ed.) Researching Operations Management,
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: 2009
 • Kommentar: Valda delar/kapitel

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Veal, A. J
 • Titel: Research Methods for Leisure and Tourism – A Practical Guide
 • Förlag: Prentice Hall
 • Upplaga: Senaste upplagan
Additional research articles will be determined by the course coordinator.
Övrig information
Undervisning komma att ges på engelska. Kursen ges som en del i programmet Magister för turismvetenskap, 60 hp.