Turismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Turismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism, 7,5 hp

Tourism studies MA, Quantitative Methods in Tourism, 7.5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR012A
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Kvantitativa metoder i turism
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-02-02
 • Fastställd: 2016-04-13
 • Senast ändrad: 2020-04-29
 • Giltig fr.o.m: 2021-08-15

Syfte

Kursen består av två delar. Den första delen är en introduktion till tillämpning av kvantitativa metoder för test av teorier inom turismvetenskap. Närmare bestämt diskuteras typ, kvalitet och olika källor till turismvetenskaplig data kritiskt. Vidare belyses enkätundersökningens process genom att arbeta fram kopplingen mellan det teoretiska ramverket och undersökningens utformning. Slutligen introduceras olika metoder för att samla in data samt för att utveckla och testa enkäter.

Kursens andra del presenterar olika metoder för att analysera turismvetenskaplig data. Såväl modeller för deskriptiv analys av data, som modeller för inferensanalys behandlas och diskuteras kritiskt. Kursens andra del avslutas med en genomgång av grunderna i linjär strukturell ekvationsmodellering (SEM).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

- Kritiskt diskutera frågor om vetenskaplig stringens inom ramen för dataanalys gällande hypotesprövning och validering av teorier med samhällsvetenskaplig grund

- Förstå en rad olika kvantitativa dataanalysmetoder

- Tillämpa de begrepp och tekniker som presenteras under kursen gällande kvantitativ analys av data för självständigt arbete.

Innehåll

Kursen består av två delar. Första delen introducerar tillämpningen av kvantitativa metoder för test av teorier inom turismvetenskap. Efter en genomgång av begreppet data och dess roll inom turismvetenskaplig forskning presenteras den typiska enkätundersökningens olika steg. På så sätt åskådliggörs kopplingen till den teoretiska modellen liksom de viktigaste kriterierna för att utforma en undersökning, konstruera en enkät, samla in data, och slutligen analyseras data.

Campuskurs:
Eftersom kursen är utformad som ett stöd för studenterna i det självständiga arbetet genomförs kursens andra del delvis i datasal som ett sätt att ge studenterna möjlighet att analysera kvantitativ data med hjälp av SPSS (Statistical Package for the Social Sciences®). Då data från verkliga turismvetenskapliga undersökningar används kan de viktigaste analysmetoderna inom turismvetenskap diskuteras och tillämpas, till exempel deskriptiv analys och inferens och uni/bi och multivariatanalys.

Distanskurs:
Den andra delen av kursen ger studenterna möjlighet att analysera kvantitativ data med hjälp av SPSS (Statistical Package for the Social Sciences®). Då data från verkliga turismvetenskapliga undersökningar används kan de viktigaste analysmetoderna inom turismvetenskap diskuteras och tillämpas, till exempel deskriptiv analys och inferens och uni/bi och multivariatanalys.

Behörighet

För behörighet till kursen krävs avlagd kandidatexamen om minst 180 hp samt Engelska kurs 6/ Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Campuskurs:
Föreläsningar, handledning och undervisning i datasal.

Distanskurs:
Undervisningen består av utlagt material och kommunikation i en lärplattform, samt obligatoriska inlämningsuppgifter. Distanskursen har inga fysiska träffar. Tillgång till dator med internetuppkoppling som även uppfyller systemkrav för installation av SPSS Statistics krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Mittuniversitetet har ett campusavtal som omfattar SPSS licenser till studenters privata datorer utan extra kostnad om SPSS är ett verktyg i kursen. Avtalet omfattar SPSS Statistics för både Windows och MacOS.

Examination

0015: Inlämningsuppgift II, grupp, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0016: Quiz, 0,0 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0017: Individuell rapport, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0018: Inlämningsuppgift I, SPSS övning, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Skriftligt prov och hemuppgifter. Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Undervisning sker på engelska. Kursen ges som en del i programmen Magister för turismvetenskap, 60 hp, Master i turism, 120 hp samt Master by research, inriktning turismvetenskap, 120 hp.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Veal, A. J
 • Titel: Research Methods for Leisure and Tourism – A Practical Guide
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Prentice Hall

Referenslitteratur

 • Författare/red: Baggio, Rodolfo., & Klobas, Jane.
 • Titel: Quantitative methods in tourism: a handbook
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Channel View Books
 • Kommentar: Valda delar.
 • Författare/red: Cramer, D.
 • Titel: Fundamental statistics for social research: step-by-step calculations and computer techniques using SPSS for windows
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Författare/red: Creswell, John, W.
 • Titel: Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Sage Publications
 • Författare/red: Finn, Mick., Elliott-White, Martin, & Walton, Mike
 • Titel: Tourism and leisure research methods: data collection, analysis, and interpretation
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Longman
 • Författare/red: Forza, C.
 • Titel: Surveys. In Karlsson, Ch. (ed.) Researching Operations Management,
 • Upplaga: 2009
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: Valda delar/kapitel
 • Författare/red: Tim Coles, David T. Duval, & Gareth Shaw
 • Titel: Student’s Guide to Writing Dissertations and Theses in Tourism Studies and Related Disciplines
 • Upplaga: Latest edition
 • Förlag: Routledge
Additional research articles will be determined by the course coordinator.

Sidan uppdaterades 2021-01-12