Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Turismvetenskap AV, Turism och hållbarhet, 7,5 hp

Tourism Studies MA, Tourism and the Sustainability Agenda, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: TR009A
Ämne huvudområde: Turismvetenskap
Nivå: Avancerad
Namn (inriktning): Turism och hållbarhet
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2016-02-02
Fastställd: 2016-03-29
Senast ändrad: 2016-03-29
Giltig fr.o.m: 2015-09-10

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna ett helhetsperspektiv på hållbarhetsagendan och turismens del däri, samt ge nödvändiga praktiska verktyg för att kunna analysera kritiskt, utmana och ge förslag på hur nuvarande praxis för hållbar turism skulle kunna förbättras.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna:
- Ha teoretiska kunskaper om centrala socioekonomiska, politiska och miljörelaterade processer som gett upphov till hållbarhet liksom om sambandet mellan globalt och lokalt
- Ha kunskap om viktiga frågeställningar och trender inom dagens hållbara turism
- Kunna kritiskt analysera viktiga utmaningar och möjligheter inom hållbar turism
- Ha kunskap om huvudprinciperna inom hållbar natur- och kulturturism
- Ha kunskap om de viktigaste konsekvenserna och de verktyg som används för att hantera dem inom turismnäringen.
- Förstå hur globala processer och allmänna hållbarhetsprinciper omsätts i lokal turism

Innehåll

Kursen består av tre delar: a) introduktion till hållbar turism, b) hållbar turismförvaltning och c) särskilda frågor inom hållbar turism.

a) Introduktion till hållbar turism ger studenterna övergripande teoretiska kunskaper om globala, sociala, ekonomiska och miljömässiga förändringar som lett till att hållbar utveckling hamnat på agendan. Kritiska perspektiv på hållbarhet presenteras, liksom detta paradigms komplexa och kontroversiella karaktär. Vidare lär sig studenterna hur allmänna hållbarhetsprinciper integreras i turistnäringen och påverkar uppkomsten av nya turistmarknader.

b) Hållbar turismförvaltning fokuserar på konkret och praktisk kunskap om konsekvenserna av att överföra allmänna hållbarhetsprinciper till turism. Hållbar hantering av natur- och kulturresurser för turism liksom kunskap om turismens effekter och förvaltningspraxis utforskas.

c) Särskilda frågor inom hållbar turism ger en introduktion till områden av särskilt intresse inom det breda spektret av hållbar turism. Fallstudier, möjligheter att nyttja expertkunskap inom ETOUR:s fokusområden, pågående projekt och liknande kommer att diskuteras. Detta syftar till att vara ett stöd för studenten vid val av uppsatsämne.

Behörighet

För behörighet till kursen krävs Kandidatexamen med 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet Kulturgeografi, Turismvetenskap eller motsvarande, samt Engelska B från gymnasiet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, studentledd undervisning i grupparbete och fältresor.

Examination

Inlämningsuppgifter och muntlig tentamen.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Ballantyne, R. & Packer, J.
Titel: International Handbook on Ecotourism.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Edward Elgar Pub. Ltd.

Författare/red: Go¨ssling, S., In Hall, C. M., & In Scott, D.
Titel: The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Routledge

Författare/red: Newsome, D., Moore, S. A. & Dowling, R.
Titel: Natural Area Tourism: Ecology, Impacts and Management.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Channel View Publications

Referenslitteratur

Författare/red: Mowforth, M. & Munt, I.
Titel: Tourism and Sustainability Development, Globalisation and New Tourism in the Third World.
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Routledge

Ytterligare litteratur/material kan tillkomma.

Each lecture will be provided with supplementary readings through academic journl articles.

Övrig information

Undervisning komma att ges på engelska. Kursen ges som en del i programmet Magister för turismvetenskap, 60 hp.