Kursplan för Turismvetenskap AV, Turism och hållbarhet, 7,5 hp

Tourism Studies MA, Tourism and the Sustainability Agenda, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR009A
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Turism och hållbarhet
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2016-02-02
 • Fastställd: 2016-03-29
 • Senast ändrad: 2020-02-17
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-20

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna ett helhetsperspektiv på hållbarhetsagendan och turismens del däri, samt ge nödvändiga praktiska verktyg för att kunna analysera kritiskt, utmana och ge förslag på hur nuvarande praxis för hållbar turism skulle kunna förbättras.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna:
- Ha teoretiska kunskaper om centrala socioekonomiska, politiska och miljörelaterade processer som gett upphov till hållbarhet liksom om sambandet mellan globalt och lokalt
- Ha kunskap om viktiga frågeställningar och trender inom dagens hållbara turism
- Kunna kritiskt analysera viktiga utmaningar och möjligheter inom hållbar turism
- Ha kunskap om huvudprinciperna inom hållbar natur- och kulturturism
- Ha kunskap om de viktigaste konsekvenserna och de verktyg som används för att hantera dem inom turismnäringen.
- Förstå hur globala processer och allmänna hållbarhetsprinciper omsätts i lokal turism

Innehåll

Kursen består av tre delar: a) introduktion till hållbar turism, b) hållbar turismförvaltning och c) särskilda frågor inom hållbar turism.

a) Introduktion till hållbar turism ger studenterna övergripande teoretiska kunskaper om globala, sociala, ekonomiska och miljömässiga förändringar som lett till att hållbar utveckling hamnat på agendan. Kritiska perspektiv på hållbarhet presenteras, liksom detta paradigms komplexa och kontroversiella karaktär. Vidare lär sig studenterna hur allmänna hållbarhetsprinciper integreras i turistnäringen och påverkar uppkomsten av nya turistmarknader.

b) Hållbar turismförvaltning fokuserar på konkret och praktisk kunskap om konsekvenserna av att överföra allmänna hållbarhetsprinciper till turism. Hållbar hantering av natur- och kulturresurser för turism liksom kunskap om turismens effekter och förvaltningspraxis utforskas.

c) Särskilda frågor inom hållbar turism ger en introduktion till områden av särskilt intresse inom det breda spektret av hållbar turism. Fallstudier, möjligheter att nyttja expertkunskap inom ETOUR:s fokusområden, pågående projekt och liknande kommer att diskuteras. Detta syftar till att vara ett stöd för studenten vid val av uppsatsämne.

Behörighet

För behörighet till kursen krävs avlagd kandidatexamen om minst 180 hp samt Engelska kurs 6/ Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Föreläsningar, studentledd undervisning i grupparbete och fältresor.

Examination

0015: Grupparbete, muntlig presentation, 4,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0016: Hemtentamen, 3,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Inlämningsuppgifter och muntlig tentamen. Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Ballantyne, Roy. & Packer, Jan.
 • Titel: International Handbook on Ecotourism
 • Förlag: Edward Elgar Pub. Ltd.
 • Upplaga: Latest edition
 • Författare/red: Newsome, David., Moore, Susan. & Dowling, Ross.
 • Titel: Natural Area Tourism: Ecology, Impacts and Management
 • Förlag: Channel View Publications
 • Upplaga: Latest edition

Referenslitteratur

 • Författare/red: Mowforth, Martin. & Munt, Ian.
 • Titel: Tourism and Sustainability Development, Globalisation and New Tourism in the Third World.
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: Latest edition
 • Författare/red: Tim Coles, David T. Duval, & Gareth Shaw
 • Titel: Student’s Guide to Writing Dissertations and Theses in Tourism Studies and Related Disciplines
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: Latest edition
Ytterligare litteratur/material kan tillkomma.

Each lecture will be provided with supplementary readings through academic journl articles.
Övrig information
Undervisning sker på engelska. Kursen ges som en del i programmen Magister för turismvetenskap, 60 hp, Master i turism, 120 hp samt Master by Research, inriktning turismvetenskap, 120 hp.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.