Kursplan för Turismvetenskap AV, Turismens forskningsområden, 15 hp

Tourism Studies MA, Tourism Research, 15 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR001A
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Avancerad
 • Namn (inriktning): Turismens forskningsområden
 • Högskolepoäng: 15
 • Fördjupning vs. Examen: A1N - Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2010-09-01
 • Fastställd: 2010-10-13
 • Senast ändrad: 2013-05-30
 • Giltig fr.o.m: 2011-08-25

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskaper om, och förståelse för, de centrala processer och begrepp som kopplar till turism och turismforskning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• Förklara, analysera och värdera de centrala begrepp som kopplar till turism och
resande.
• Redogöra för aktuella inriktningar inom svensk och internationell
turismforskning.
• Visa på fördjupad kunskap om de aktörer och faktorer som påverkar turismen.
• Kommunicera sina kunskaper skriftligt och muntligt till flera olika målgrupper.
• Problematisera och debattera ett tema med stöd av de kunskaper som tillägnats
inom kursen.

Innehåll

Kursen fokuserar på aktuell turismforskning. Under kursen behandlas turismens statistik samt centrala teorier och begrepp som turism och resande, turismens utbud och efterfråga, turismens effekter, turismplanering, resmotiv, turismdestinationer, turismnäringen och upplevelsenäringen. Avslutningsvis behandlas även turismen ur ett framtidsperspektiv.

Behörighet

För behörighet till kursen krävs Kandidatexamen med 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet Kulturgeografi, Turismvetenskap eller motsvarande, samt Engelska B från gymnasiet.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Grupparbeten, redovisningar och diskussioner utifrån olika teman och begrepp är återkommande inslag. Exkursioner kan förekomma.

Examination

Kursen examinera genom skriftlig/muntlig examination samt redovisningar, inlämningsuppgifter eller grupparbeten.
Betygskriterirer se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Hall, C.Michael. & Stephen.J. Page
 • Titel: The Geography of Tourism and Recreation.
 • Ort: London
 • Förlag: Routledge, 2000.
 • Upplaga: Senaste upplagan. Last ed.
 • Författare/red: Nordin, Sara
 • Titel: Tourism of Tomorrow – Travel Trends and Forces of Change
 • Ort: Östersund
 • Förlag: ETOUR
 • Upplaga: U 2005:27.
 • : www.etour.se
 • Författare/red: Weaver, David & Lawton, Laura
 • Titel: Tourism Management
 • Ort: Milton Qld
 • Förlag: John Wiley and Sons
 • Upplaga: Senaste upplagan. Last ed.

Referenslitteratur

 • Författare/red: Goeldner, Charles. R., Brent, Rithcie, J.R,
 • Titel: Tourism. Principles Practices, Philosophies
 • Ort: Hoboken, New Jersey
 • Förlag: John Wiley and Sons Inc
 • Upplaga: Senaste upplagan. Last ed.
Kurslitteratur som tillkommer:
Ett antal aktuella vetenskapliga artiklar med fokus på turism. Artiklarna väljs i samråd med läraren.

Additional literature: a number of scientific articles focusing tourism and travel. The articles are chosen in consultation with the teacher/s.
Övrig information
Kursen kan komma att ges på engelska.