Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling, 7,5 hp

Tourism Studies BA (A) Destination Development, 7,5 credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: TR069G
Ämne huvudområde: Turismvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Destinationsutveckling
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Ekonomi, geografi, juridik och turism
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2018-09-10
Fastställd: 2018-09-24
Senast ändrad: 2018-09-24
Giltig fr.o.m: 2019-01-01

Syfte

Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap och förståelse för destinationsutveckling, hur destinationer påverkas av omvärldsfaktorer, marknad, konkurrens samt användning av resurser.

Lärandemål

För att bli godkänd på kursen ska studenten visa förmåga att:

- definiera och förklara grundläggande teorier och begrepp inom området destinationsutveckling.
- redogöra för hur det turistiska systemets aktörer relaterar till varandra och olika utmaningar för utveckling
- genom exempel beskriva och förklara olika typer av effekter av destinationsutveckling
- sammanfatta och använda olika perspektiv på destinationsutveckling

Innehåll

Kursen fokuserar på hur destinationer skapas och utvecklas utifrån samtida omvärldsfaktorer. Kursen inkluderar också management och organisering av destinationer samt i viss mån planering, marknadsföring och produktutveckling. Vad är en destination? Vad innebär samverkan på en destination? Vad är olika aktörers roller? Vilka möjligheter och utmaningar finns för utveckling? Hur kan utveckling och effekter beskrivas och mätas? Kursen omfattar det globala men också det lokala perspektivet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen innehåller inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas skriftligt och muntligt. Kursen ges på halvfart.

Undervisning och återkoppling kan ske på engelska. Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Denna kurs är att jämställas med kursen TR054G, Turismvetenskap GR (A) Destinationsutveckling och hållbarhet, 7,5 hp, vilket innebär att den som redan examinerats på TR054G ej kan antas och examineras på denna kurs.

Examination

Kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter, seminarier samt tentamina.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet. För mer information om betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
Titel: Seminarieboken - Att skriva, presentera och opponera
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Morrison, M. Alastair
Titel: Marketing and managing tourism destinations
Upplaga: 2013 eller senare
Förlag: Routledge

Författare/red: Ritchie, J. R. Brent & Crouch, Geoffrey
Titel: The competitive destination: A sustainable tourism perspective
Upplaga: 2003 eller senare
Förlag: CABI

Referenslitteratur

Författare/red: Lexhagen, Maria & Olausson, Fredrik
Titel: Vintersportorten året runt Del II
Upplaga: 2015:4
Förlag: Mittuniversitetet/Etour

Författare/red: Syssner, Josefina & Kvarnström, Lars
Titel: Det turistiska fältet och dess aktörer
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Weaver, David & Lawton, Laura
Titel: Tourism Management
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: John Wiley & Sons

Ytterligare litteratur eller material kan tillkomma.

Övrig information

Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling samt hörlurar/bild.