Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling, 7,5 hp

Observera att litteraturen i kursplanen kan ändras/revideras fram till: 
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 15 november för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 

För en nedlagd kurs kan eventuell information om avvecklingsperiod hittas under rubriken "Övergångsregel".


Kursplan för:

Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling, 7,5 hp

Tourism Studies BA (A) Destination Development, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR069G
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Destinationsutveckling
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2018-09-10
 • Fastställd: 2018-09-24
 • Senast ändrad: 2022-08-30
 • Giltig fr.o.m: 2022-08-22

Syfte

Syftet med kursen är att ge en grundläggande kunskap och förståelse för destinationsutveckling, hur destinationer påverkas av omvärldsfaktorer, marknad, konkurrens samt användning av resurser.

Lärandemål

För att bli godkänd på kursen ska studenten visa förmåga att:

- definiera och förklara grundläggande teorier och begrepp inom området destinationsutveckling.
- redogöra för hur det turistiska systemets aktörer relaterar till varandra och olika utmaningar för utveckling
- genom exempel beskriva och förklara olika typer av effekter av destinationsutveckling
- sammanfatta och använda olika perspektiv på destinationsutveckling

Innehåll

Kursen fokuserar på hur destinationer skapas och utvecklas utifrån samtida omvärldsfaktorer. Kursen inkluderar också management och organisering av destinationer samt i viss mån planering, marknadsföring och produktutveckling. Vad är en destination? Vad innebär samverkan på en destination? Vad är olika aktörers roller? Vilka möjligheter och utmaningar finns för utveckling? Hur kan utveckling och effekter beskrivas och mätas? Kursen omfattar det globala men också det lokala perspektivet.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen innehåller inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas skriftligt och muntligt. Kursen ges på halvfart.

Undervisning och återkoppling kan ske på engelska. Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment..

Undervisning och återkoppling kan förekomma på engelska.

Undervisningen sker med nyttjande av Mittuniversitetets webbaserade system.

Examination

0010: Introduktionsuppgift, 0,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

0020: Diskussionsuppgift 1, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0030: Diskussionsuppgift 2, 2,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0040: Hemtentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter, seminarier samt tentamina.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

För mer information om betygskriterier se ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre gånger inom loppet av ett år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling, kamera och hörlurar.

Kursen kan inte ingå i samma examen som kurs med kurskod TR054G.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden mm. regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - Att skriva, presentera och opponera
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Författare/red: David A Fennell, Chris Cooper
 • Titel: Sustainable Tourism Principles, Contexts and Practices
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Channel View Publications
 • Författare/red: Kompendium
 • Titel: Destinationsutveckling och hållbarhet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kompendium vid Institutionen för Ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
 • Författare/red: Morrison, M. Alastair
 • Titel: Marketing and managing tourism destinations
 • Upplaga: 2013 eller senare
 • Förlag: Routledge

Referenslitteratur

 • Författare/red: Cooper, Chris
 • Titel: Essentials of Tourism
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Pearson
 • Författare/red: Lexhagen, Maria & Olausson, Fredrik
 • Titel: Vintersportorten året runt Del II
 • Upplaga: 2015:4
 • Förlag: Mittuniversitetet/Etour
 • Författare/red: Ritchie, J. R. Brent & Crouch, Geoffrey
 • Titel: The competitive destination: A sustainable tourism perspective
 • Upplaga: 2003 eller senare
 • Förlag: CABI
 • Författare/red: Viken, Arvid & Granas, Brynhild
 • Titel: Tourism Destination Development: Turns and Tactics
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Förlag: Routledge
 • Kommentar: Valda delar av boken
Ytterligare litteratur eller material kan tillkomma.

Sidan uppdaterades 2022-08-30