Kursplan

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling II, 7,5 hp

Tourism Studies BA (A) Destination Development II, 7,5 credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR070G
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Destinationsutveckling II
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2018-09-10
 • Fastställd: 2018-09-24
 • Senast ändrad: 2020-11-13
 • Giltig fr.o.m: 2021-01-10

Syfte

Kursen syftar till att utifrån ett destinationsperspektiv ge fördjupade kunskaper om de förutsättningar, villkor och strategier som möter turismens intressenter i en allt mer globaliserad och föränderlig värld.

Lärandemål

För att bli godkänd på kursen ska studenten visa förmåga att:

- Förklara och motivera hur olika begrepp och teorier kan användas för att förstå olika aspekter av destinationsutveckling
- Kritiskt bearbeta teorier och begrepp utifrån en problematisering av olika perspektiv och tillämpa detta på ett självständigt sätt
- Diskutera och belysa olika exempel utifrån vetenskapliga argument

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om destinationsutveckling och dess utmaningar med fokus på resiliens och hållbarhet. Kursen utgår från vad som driver framgångsrika destinationer och turistföretag och vilka kritiska faktorer som påverkar utbud och efterfrågan utifrån olika perspektiv (företagets, destinationens och samhällets). Speciell vikt läggs vid mötet mellan turister, näring och samhällets aktörer utifrån samspelet mellan besökare och deras reseanledning och utbudssidans företag och aktörer i deras ambition att trygga lönsamhet, välstånd och välfärd.

Behörighet

Avklarade studier omfattande minst 5 hp från kursen Destinationsutveckling, 7,5 hp.

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Kursen innehåller inlämnings- och diskussionsuppgifter som redovisas skriftligt och muntligt. Kursen ges på halvfart.

Undervisning och återkoppling kan ske på engelska. Inom kursens första tre veckor genomförs ett första obligatoriskt prov/moment.

Denna kurs är att jämställas med kursen TR057G, Turismvetenskap GR (B) Strategiska faktorer för destinationsutveckling, vilket innebär att den som redan examinerats på TR057G ej kan antas och examineras på denna kurs.

Examination

0010: Diskussionsuppgift, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0020: PM, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0030: Hemtentamen, 3,0 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Kursen examineras genom individuella inlämningsuppgifter, seminarier samt tentamina.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet. För mer information om betygskriterier se Ämnesspecifika betygskriterier www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras tre (3) gånger inom loppet av ett (1) år enligt denna kursplan. Därefter gäller senaste version av kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen är nätbaserad och förutsätter tillgång till dator med internetuppkoppling samt hörlurar/bild.

Denna kurs är att jämställas med kursen TR057G, Turismvetenskap GR (B) Strategiska faktorer för destinationsutveckling, vilket innebär att den som redan examinerats på TR057G ej kan antas och examineras på denna kurs.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - Att skriva, presentera och opponera
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Kompendium
 • Titel: Destinationsutveckling och hållbarhet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kompendium vid Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
 • Författare/red: Ryan, Chris
 • Titel: Advanced Introduction to Tourism Destination Management
 • Förlag: Edward Elgar Publishing
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Viken, Arvid & Granas, Brynhild
 • Titel: Tourism Destination Development: Turns and Tactics
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Valda delar av boken

Referenslitteratur

 • Författare/red: Butler, Richard W.
 • Titel: Tourism and resilience
 • Förlag: CABI
 • Upplaga: 2017
 • Författare/red: Cooper, Chris
 • Titel: Essentials of Tourism
 • Förlag: Pearson
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Fesenmaier, Daniel R. & Xiang, Zheng
 • Titel: Design science in tourism - foundations of destination management
 • Upplaga: 2017
 • Författare/red: Morrison, M. Alastair
 • Titel: Marketing and managing tourism destinations
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: 2013 eller senare
 • Författare/red: Ritchie, J. R. Brent & Crouch, Geoffrey
 • Titel: The competitive destination: A sustainable tourism perspective
 • Förlag: CABI
 • Upplaga: 2003 eller senare
Ytterligare litteratur eller material kan tillkomma.