Kursplan

Observera att litteraturen och examinationen i kursplanen kan ändras/revideras fram till:
• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen
• 1 december för en kurs som startar på vårterminen
• 1 april för en kurs som startar på sommaren 


Kursplan för Turismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet, 7,5 hp

Tourism Studies Ba (A) Destination development and sustainability, 7,5 Credits

Allmänna data om kursen

 • Kurskod: TR054G
 • Ämne huvudområde: Turismvetenskap
 • Nivå: Grundnivå
 • Progression: (A)
 • Namn (inriktning): Destinationsutveckling och hållbarhet
 • Högskolepoäng: 7,5
 • Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%, Naturvetenskap 20%
 • Ansvarig institution: Ekonomi, geografi, juridik och turism
 • Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
 • Inrättad: 2013-11-14
 • Fastställd: 2013-12-10
 • Senast ändrad: 2020-05-26
 • Giltig fr.o.m: 2020-08-20

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om och förståelse för hur turistdestinationer påverkas av omvärldsfaktorer utifrån givna komparativa fördelar och hur de använder sina resurser. Det omfattar de centrala utmaningar som turistdestinationer ställs inför avseende ekonomisk, social och miljömässig utveckling på kort- och lång sikt.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:

• definiera och förklara grundläggande begrepp kopplade till teorier och modeller för destinationsutveckling.
• identifiera olika aktörers positioner i det turistiska systemet och diskutera de utmaningar som aktörerna måste hantera för att trygga konkurrenskraften på en destination samtidigt som hänsyn tas till lokalbefolkningens intressen och välfärd.
• kritiskt analysera och kommunicera turismens roll som verktyg för hållbar lokal- och regional utveckling.

Innehåll

Turismens utveckling globalt, nationellt och lokalt relateras till begrepp som omvärldsanalys, näringens produktionsvillkor och besökarnas helhetsupplevelse. Fokus läggs på att dels identifiera utmaningar, spänningar och olika gap mellan det turistiska systemets aktörer, dels hur de genom att aktivt agera och anpassa sig till sin omvärld kan påverka utvecklingen mot mer hållbara destinationer avseende ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt muntliga och skriftliga övningar (vissa obligatoriska). Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Examination

0018: Individuell skriftlig tentamen, 4,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0019: Gruppuppgift med muntlig redovisning, 1,5 hp
Betygsskala: På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

0020: Seminarium, 1,5 hp
Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G)

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen, seminarium och gruppuppgift med muntlig redovisning.

Vid hemtentamen eller annan skriftlig inlämning kan en kompletterande muntlig redovisning begäras av läraren för att studenten ska visa erforderliga kunskaper. Detta för att säkerställa att studenten är den faktiska avsändaren och författaren av det skriftliga arbetet.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Om student har ett beslut från samordnaren vid Mittuniversitetet om pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge anpassad examination för studenten.

Begränsning av examination

Studenter antagna till tidigare version av kursen har rätt att examinera 3 gånger inom loppet av 1 år enligt den kursplanen. Därefter överförs studenterna till denna kursplan.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Övrig information

Kursen ges som en del av Turism och destinationsutveckling, 180 hp (Credits).

Undervisning kan förekomma på engelska.

Kursbevis, tillgodoräknanden, överklaganden m.m regleras i Högskoleförordningen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur

 • Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
 • Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
 • Förlag: Studentlitteratur
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: David A Fennell, Chris Cooper
 • Titel: Sustainable Tourism Principles, Contexts and Practices
 • Förlag: Channel View Publications
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Författare/red: Kompendium
 • Titel: Destinationsutveckling och hållbarhet
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Kompendium vid Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)

Referenslitteratur

 • Författare/red: Ritchie, J R Brent & Geoffrey, Crouch
 • Titel: The Competitive Destination. A Sustainable Tourism perspective
 • Förlag: CABI Publishing
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Valda delar av boken
 • Författare/red: Viken, Arvid & Granas, Brynhild
 • Titel: Tourism Destination Development: Turns and Tactics
 • Förlag: Routledge
 • Upplaga: Senaste upplagan
 • Kommentar: Valda delar av boken
Ytterligare litteratur kan tillkomma.