Kursplan

Spara favorit

Hämta kursplan
Kursplan för:

Turismvetenskap GR (A), Entreprenörskap och företagande inom turism, 7,5 hp

Tourism Studies Ba (A) Entrepreneurship and the business of tourism, 7,5 Credits


Allmänna data om kursen

Kurskod: TR053G
Ämne huvudområde: Turismvetenskap
Nivå: Grundnivå
Progression: (A)
Namn (inriktning): Entreprenörskap och företagande inom turism
Högskolepoäng: 7,5
Fördjupning vs. Examen: G1N - Kursen ligger på grundnivå och har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde: Samhällsvetenskap 80%
Naturvetenskap 20%
Ansvarig avdelning: Turismvetenskap och geografi
Ansvarig fakultet: Fakulteten för humanvetenskap
Inrättad: 2013-11-14
Fastställd: 2013-12-10
Senast ändrad: 2014-05-26
Giltig fr.o.m: 2014-05-26

Syfte

Syftet är att ge ett brett perspektiv på begreppen företagande, entreprenörskap och företagsetik, samt att förmedla kunskap om och förståelse för de specifika utmaningar som kännetecknar turismföretagandet inom olika typer av destinationer. Det inkluderar att konkretisera de ovan nämnda begreppen med fokus på affärsidé, innovationer och affärsplanering.

Lärandemål

För att bli godkänd ska studenten visa förmåga att:

• beskriva entreprenörskapets roll i samhället med fokus på turistnäringen.
• identifiera projekt och företagande med inslag av entreprenörskap inom turism.
• kritiskt diskutera och kommunicera olika perspektiv på entreprenörskap inom turism.
• utveckla, paketera och kommunicera nya affärsmöjligheter

Innehåll

Kursen behandlar centrala perspektiv och inriktningar kopplat till företagande och begreppen entreprenör och entreprenörskap inom turism. Det inkluderar bl.a. att identifiera problem och möjligheter inom turistnäringens kärnverksamheter som är vanliga inom såväl nystartade som mer mogna företag. Andra viktiga frågor som behandlas är hur entreprenöriella processer utvecklas inom turism och den roll sådana inslag spelar för turistnärings olika verksamheter och reseanledningar. Kursen omfattar även etiska överväganden kopplat till ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser av turistiskt företagande.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urvalsregler

Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt muntliga och skriftliga övningar (vissa obligatoriska). Obligatorisk närvaro krävs vid examinerande tillfällen.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig individuell tentamen, seminariediskussioner samt muntliga och skriftliga redovisningar.

Ämnesspecifika betygskriterier: www.miun.se/betygskriterier.

Betygsskala

På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F är underkänt.

Litteratur


Obligatorisk litteratur

Författare/red: Bjerke, Björn
Titel: En bok om entreprenörskap
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Björklund, Maria & Paulsson, Ulf
Titel: Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Författare/red: Kompendium
Titel: Aspekter på Entreprenörskap och turism
Upplaga: Senaste upplagan
Kommentar: Kompendium via Avdelningen för turismvetenskap och Geografi.

Författare/red: Osterwalder, Alexander & Yevs Pigneur
Titel: Business Model Generation
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Studentlitteratur

Referenslitteratur

Författare/red: Brytting, Tomas
Titel: Företagsetik
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Liber

Författare/red: Carlson, Curtis R & William W. Wilmot
Titel: Innovation the five disciplines for creating what customers want
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Crown Business

Författare/red: Lee-Ross, Daren & Lashley, Conrad
Titel: Entrepreneurship and Small Business Management in the Hospitality Industry
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Butterworth-Heinemann

Författare/red: Page, Stephen J & Jovo, Ateljevic
Titel: Tourism and Entrepreneurship - International Perspectives
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Elsevier Science

Författare/red: Schumpeter, Joseph
Titel: Om skapande förstörelse och entreprenörskap
Upplaga: Senaste upplagan
Förlag: Nordstedts förlag
Kommentar: Red. Richard Swedberg.

Övrig information

Kursen ges som en del av Turism och destinationsutveckling, 180 hp (Credits).

Undervisning kan förekomma på engelska.